Flera svenska universitet och forskningsinstitut pekar ut industriell symbios som en industriell lösning som kan bli en viktig pusselbit i omställningen till cirkulär ekonomi. Nu finns en färdig färdplan för hur arbetet kan bedrivas vidare. Ett av förslagen är att inrätta ett nationellt centrum som tillsammans med 3-5 regionala centrum får ansvar för att driva på frågan.

181026_Ind-symbios-Färdplan

Industriell symbios är enkelt förklarat att industrier lokalt eller regionalt utbyter material, energi och andra tillgängliga resurser med varandra. Det som är avfall för en aktör kan bli en resurs eller råvara för en annan.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet, som tillsammans med Linköpings universitet, Rise och Hifab tagit fram en färdplan för hur industriell symbios kan utvecklas och spridas i Sverige, som en del av en cirkulär ekonomi.

I Sverige finns det flera intressanta exempel på hur närliggande industrier på ett smart sätt hushåller med sina resurser genom att avfall från en verksamhet kan bli en resurs för en annan. Men kunskapen är lokal och specifik och det saknas en struktur för hur den ska utvecklas och spridas till fler.

Färdplanen lyfter fram fem områden som behöver utvecklas. Förutom inrättandet av ett nationellt centrum behövs bland annat tydliga politiska riktlinjer, samt en kartläggning av marknadsefterfrågan för de tjänster som industriell symbios kan ge.

Källa: Miljö Online och IVL

Till rapporten A Roadmap for Increased Uptake of Industrial
Symbiosis in Sweden

Etiketter: , , Last modified: 26 oktober, 2018