Europeiska miljöbyrån, EEA, publicerar vart femte år en omfattande rapport om läget för EU:s arbete med miljö- och klimatfrågor. I den senaste rapporten, som publicerades i onsdags, slås fast att av 32 klimat-och miljömål, går bara sex åt rätt håll.

Nio mål går delvis i rätt riktning medan övriga 17 inte alls ser ut att nås. I klartext betyder det att det inte skett någon nämnvärd förbättring på miljöområdet sedan den förra rapporten 2015.

191206_the-eleventh-hourDe områden som anses gå åt rätt håll är skydd av mark- och havsområden, resurseffektivitet, andel förnybara energikällor, samt minskade utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar. Samtidigt varnar EEA för att EU:s energibehov ökat sedan 2014 och att trenden på klimatområdet är negativ. Med nuvarande förbättringstakt kommer inte klimat- och energimålen nås för vare sig 2030 eller 2050.

Många av de missade miljömålen har anknytning till att ekosystem på land och i vatten är hotade. Vidare är Europas jordar i dålig kondition och det sker mycket utsläpp av kemikalier, vilket hotar människors hälsa. Även yt- och grundvattenresurser är i dåligt skick.

”Europa kommer inte att uppnå sin hållbarhetsvision om att leva gott inom planetens gränser, genom att bara främja ekonomisk tillväxt och försöka hantera skadliga sidoeffekter med miljö- och socialpolitiska verktyg. Istället måste hållbarhet bli den vägledande principen för ambitiös och sammanhållen politik och åtgärder i hela samhället”, skriver EEA i en sammanfattning av rapporten.

The European environment — state and outlook 2020

Etiketter: , , , , Last modified: 6 december, 2019