Nyheter

Studie av fiber-till-fiber återvinning av textiler

Utmaningen att öka fiber-till-fiber återvinning av textilier kan inte uppfyllas av en enda grupp intressenter eller på ett och samma ställe i den textila värdekedjan. Inte heller bör det reduceras till ett avfallsproblem. Tvärtom måste ett helhetsperspektiv användas när det gäller textilprodukter som skapas och textilavfall som cirkulerar i värdekedjan, detta är en av de viktigaste slutsatserna från en IVL-studie ”Kritiska aspekter i design för fiber-till-fiber återvinning av textilier”. Forskningen genomfördes inom Mistra Future Fashion.

160810_textil_återvinning_högI rapporten betonar intervjuade modeföretag, textilsorterare och textilåtervinnare att den nuvarande situationen inte erbjuder möjligheter att hantera begagnade textilier på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt. Generellt värderar aktörerna aspekter som är anslutna till sin egen kärnverksamhet högst. Sorterare rangordnar marknadsrelaterade aspekter högst, medan textilåtervinnare lyfter materialtillgång och modeföretag fokuserar på teknikrelaterade aspekter.

Skillnaderna visar att varje intressegrupp ser att ansvaret att övervinna de största hindren ligger inom andra delar i värdekedjan. Det visar att det finns ett tydligt behov av ökad samordning och utbyte av information över hela värdekedjan.

I rapporten presenteras bland annat 43 identifierade kritiska aspekter för ökad återvinning, bland dem; användning av blandade textilfibrer i textilprodukter, förekomst av icke-textilmaterial med textilprodukter, kvaliteten på textilfibrer för återvinning, bristande lönsamhet i textilsortering och återvinning, marknadspriser för återvunnet textilfibrer, handelshinder för textilavfall, tillgänglighet av textilåtervinningsteknik, brist på information om innehåll i textilier för återvinning och brist på vägledning om ägande av begagnade textilier/textilavfall.

Naturvårdsverket förväntas presentera en rekommendation om textilavfallshantering för Sverige till regeringen senast den 30 september. Textilavfall kan vara en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi, med ökad insamling av använda textilier för återanvändning och fiber-till-fiber återvinning.

Forskningen har genomförts genom intervjuer och där de intervjuade ombads att identifiera kritiska aspekter för ökad fiber-till-fiber återvinning, som sedan kategoriserats, grupperats och rangordnats. Bland de intervjuade företagen, är Boer Group, Filippa K, H&M, Human Bridge, KappAhl, I:CO, Martinsson, Re:newcell, Myrorna och Reloopfashion.

De identifierade kritiska faktorerna ligger till grund för framtida forskning i Mistra Future Fashion, såsom identifiering av ett urval av politiska åtgärder som främjar både återanvändning och fiber-till-fiber återvinning av textilier. Två politiska åtgärder kommer att väljas för konsekvensanalys när det gäller Sverige och den svenska modebranschen.

Källa: Recyclingnet 2016-07-26

Taggat , , , , , , ,