Nyheter

Sveriges första nationella skogsprogram sätter fokus på hållbart brukande och bevarande av skog

Den 17 maj 2018 beslutade regeringen om en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Kärnan i programmet är den breda dialogen om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi. Hållbart brukande och bevarande av skogen ska enligt strategin inte bara vara i fokus i Sverige utan även en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

180604_Skog

Den nya strategin, som är den första i sitt slag, baseras på fem fokusområden där hållbarhet, mångbruk, skogsråvaror, bevarande och kunskap och innovation står i centrum. ”Det handlar om de många värden som skogen står för; stora ekonomiska värden, betydelsefulla sociala värden och avgörande miljömässiga värden. Alla dessa värden måste förenas och tas tillvara.” sa landsbygdminister Sven Erik Bucht under en pressträff där den nya strategin presenterades.

Arbetet med att ta fram strategin har pågått sedan 2015 och olika intressenter har bidragit till utvecklandet av skogsprogrammets vision. Forskningsnätverket Focali har varit involverade i dialogprocessen genom träffar med sekretariatet för skogsprogrammet och ett remissvar på underlagsrapporter.

Dialogen visar på en viktig samverkan mellan akademi och andra aktörer, något som Maria Ölund, projektkoordinator för Focali, hoppas kommer att fortsätta i genomförandet av strategin: ”För att förstå och arbeta med åtgärder för hållbart skogsbruk, begränsad avskogning, restaurering, multifunktionella landskap och att hitta sätt att balansera de olika värden skogen ger så behövs en bredd av naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning och bred samverkan mellan akademi och andra aktörer”.

I sin helhet lyfter regeringen i strategin att skogen har en betydelsefull roll för att klara klimatmålen och att uppnå ett fossilfritt Sverige, där bevarande och hållbart nyttjande är grunden för de ekosystemtjänster som bidrar till vårt välstånd. Strategin lyfter också mångbruket och menar att skogarna, både de brukade och de skyddade, kan generera ytterligare nyttor utöver traditionell skogsproduktion och bevarande av biologisk mångfald. ”Med skogsprogrammet lägger regeringen grunden för långsiktiga spelregler vilket skapar en investeringssäkerhet som också säkerställer en god tillgång till biomassa, äganderätten, och att de nationella miljömålen nås”, fortsatte Sven Erik Bucht under pressträffen.

Källa: Focali.se

Taggat , , ,