Förtätningen av svenska städer har under de senaste decennierna lett till att grönskan minskat i våra städer. Detta trots att vi vet att grönskan är välgörande för både hälsa och miljö. Därför har en grupp forskare, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas.

180124_GU_grönska-i-städer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten från forskningsprojektet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan utgör en bas för stadens ekosystemtjänster.

Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling, säger Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Forskargruppen har med hjälp av den nya metoden tittat på biologisk mångfald, klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande.

Till skillnad från tidigare metoder, ingår kulturella ekosystemtjänster som estetiskt värde, rekreation och välbefinnande, i den nya metoden. Metoden visar även hur olika komponenter som exempelvis träd, buskar och fåglar inom ett grönområde är kopplade till olika ekosystemtjänster.

Vår förhoppning är att metoden ska komma till nytta för att synliggöra grönskans värde i stadsmiljön, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs Botaniska trädgård.

Läs mer…

Källor: Miljö Online och Göteborgs Universitet

Etiketter: , , , , , Last modified: 24 januari, 2018