Nyheter

Havs- och vattenmyndighetens analys av havsmiljön klar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin bedömning av hur den svenska havsmiljön mår. Bedömningen, som ingår i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv, bygger på miljödata från åren 2011 – 2016 om bland annat övergödning, farliga ämnen, fisk och skaldjur och marint skräp.

181203_HaV_rapport

Det som bedöms är till exempel hur klart vattnet är, halten miljögifter i fisk eller musslor och antalet övervintrande sjöfåglar. Rapporten innehåller också en ekonomisk och social analys kring hur havet används och vilken nytta vi har av en god havsmiljö. Bedömningen ligger till grund för det åtgärdsprogram för havsmiljön som HaV ska besluta 2021.

Våra havsmiljöer mår generellt inte så bra, tillståndet för några marina arter är kritiskt, till exempel för torsken i Östersjön. Men vi ser vissa ljusglimtar, till exempel så mår bestånden av strömming i Östersjön och knubbsäl i Västerhavet bra och vi ser minskande halter av farliga ämnen i havsmiljön. Vi ser också en positiv trend för havskräfta, säger Mia Dahlström, enhetschef på HaV.

Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen, framför allt i Östersjön.

I Västerhavet har endast Skagerraks utsjövatten god miljöstatus när det gäller halter av näringsämnen, och i Östersjön endast kustvattnen i norra delarna av Bottenhavet respektive Bottenviken. Klimatförändringar kan också förstärka de problem som redan finns, säger Mia Dahlström.

Halterna av flera farliga ämnen minskar i havsmiljön, men halterna är fortfarande höga av flera långlivade ämnen som dioxiner, tributyltenn (TBT), kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel. Dessa påverkar bland annat snäckor, vitmärla och havsörn negativt.

Inte långsiktigt hållbar nivå

Fisket av flera arter är för stort för att vara på en långsiktigt hållbar nivå. Dessutom påverkas ekosystemet indirekt, bland annat genom att fiskarternas roll i ekosystemet påverkas och genom oönskade bifångster. För vissa fiskbestånd i Västerhavet är trenden positiv, bland annat för sill, rödspätta, kummel och gråsej.  För några bestånd i Östersjön, framför allt torsk, är situationen fortfarande kritisk.

Ekosystemtjänster begränsas

HaV:s ekonomiska analys visar att dagens miljötillstånd kraftigt begränsar tillgången på ekosystemtjänster, det vill säga den nytta vi har av havet. Yrkesfiske samt marin turism och rekreation är de branscher som påverkas mest negativt av en försämrad havsmiljö.

Till rapporten på HaV:s hemsida

Källa: Miljö Online och HaV

Taggat , , , , , , , ,