Nyheter

DN Debatt. ”Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna”

DN debatt 15 mars 2019: Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav, skriver 270 klimatforskare.

190320_DNdebatt_forskare-stöder-Greta

Världsomspännande demonstrationer, initierade av ungdomar, ställer krav på samhälle och beslutsfattare att minska klimatpåverkan och skador på ekosystem. Det finns vetenskapligt stöd för deras oro. Kraven på snabb, robust och rättvis omställning är berättigad. De nuvarande åtgärderna är otillräckliga.

Långt innan dagens skolungdomar var födda var vetenskapen tydlig rörande människans påverkan på klimatet. Men nu handlar det inte längre om risker i en avlägsen framtid på avlägsna platser. Vi ser förändringar redan i dag och vi upplever dem på nära håll.

Framtiden kommer att präglas alltmer av naturens återkopplingar på förändringar som vi initierat. Dessa återkopplingar ligger i stor utsträckning utom vår kontroll. Det är möjligt att vi redan har passerat vissa trösklar som gör att det i praktiken inte längre går att förhindra till exempel mycket stor avsmältning av landisar på Grönland och Västantarktis eller förstörelsen av merparten av korallreven.

Parallellt med detta sker just nu stora samhällsförändringar. Företagsledare världen över rankar klimatrisker som de största hoten mot världsekonomin. Opinionsundersökningar visar att en majoritet av befolkningarna i USA, Europa och Kina är djupt oroade över klimatförändringarna.

Men den snabbast växande reaktionen kommer från våra barn som reser sig mot vuxenvärldens oförmåga att agera på vetenskap som varit tydlig under årtionden.

Greta Thunbergs skolstrejk, varje fredag sedan september, har inspirerat tiotusentals ungdomar och äldre att organisera sig för att uttrycka oro och krav på att samhället ska göra vad som är nödvändigt enligt vetenskapen för att begränsa klimatförändringarna. I dag fredag den 15 mars genomförs en unik global manifestation av detta, Global Strike for Future. Den är i skrivande stund planerad på 1325 platser i 98 länder.

Ungdomarna har fått kritik för att de inte följer skolplikten. Deras metoder må vara kontroversiella i vissas ögon, men de gör uppoffringen för att undvika betydligt större uppoffringar i framtiden. Ungdomarna strejkar för det som alla generationer förväntar sig, rätten till en framtid och att beslutsfattare ska ta ansvar utifrån vetenskapliga insikter. De ber också vuxna att ansluta sig, vilket alltfler hörsammar.

190320_Greta_DNdebatt
Greta Thunberg: ”People always tell us that they are so hopeful – they are hopeful that the young people are going to save the world, but we are not. There is simply not enough time to wait for us to grow up and become the ones in charge…” Foto: Roger Turesson

För över hundra år sedan påvisade kemisten Svante Arrhenius att förbränning av fossilt kol påverkar mängden koldioxid i luften och att det skapar klimatförändringar. För sextio år sedan kunde geokemisten David Keeling mäta hur halten koldioxid i atmosfären steg. För femtio år sedan tog Sverige upp klimatförändringarna i FN:s Generalförsamling. För drygt trettio år sedan grundades FN:s klimatpanel IPCC. För tre år sedan skrevs Parisavtalet under. I höstas publicerade IPCC ännu en i raden av sina noggrant genomarbetade sammanställningar av forskningsläget. Denna gång med fokus på 1,5-gradersmålet. Rapporten visade hur allvarligt läget är och vilka oerhört kraftfulla åtgärder som måste vidtas för att överhuvudtaget ha möjlighet att begränsa globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet.

Den allt högre halten växthusgaser i luften gör att värme lagras i hav, luft och mark. Glaciärer smälter, havsnivåer stiger, haven försuras. Det hydrologiska kretsloppet, vatten som avdunstar och faller ner som nederbörd, blir intensivare. Förändringarna är ur ett geologiskt perspektiv mycket snabba. Växt- och djurarter som inte hinner anpassa sig dör ut. Förluster av arter och genetisk variation minskar ytterligare ekosystemens och människans anpassningsförmåga till förändringar av klimatet.

Varje år publiceras tusentals vetenskapliga artiklar som visar samband och följder av människans påverkan på klimatet. Vetenskapen är tydlig, grunderna enkla att förstå och det finns en enighet inom forskarvärlden om att effekterna av de mänskligt skapade klimatförändringarna leder till omfattande konsekvenser för ekosystem, samhällen och individer. Många väsentliga förändringar är irreversibla, det vill säga går inte att ”backa” eller kompensera.

dag gör samhället varken tillräckligt för att minska påverkan på klimat och ekosystem, eller för att förbereda oss för konsekvenser av denna brist på agerande.

När vi förbränner fossilt kol ökar mängden koldioxid i atmosfären. Hur fördelningen mellan atmosfär och ekosystem därefter sker är inget vi kan styra annat än i begränsad omfattning. Kol som lagrats i till exempel hav och biomassa kan återföras till atmosfären utom vår kontroll.

Parisavtalet satte tydliga mål och för att begränsa den globala uppvärmningen så det är nödvändigt att begränsa mängden fossilt kol som förbränns. Sedan industrialiseringens början fram till i dag har vi förbränt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas, den så kallade koldioxid­budgeten. Kvar är med andra ord en femtedel. Och beroende på hur känsligt klimatsystemet visar sig vara så är det ändå inte säkert att vi klarar målsättningarna i Parisavtalet.

190320_bråttom-att-minska_DNdebatt

Det finns olika scenarier och antaganden, men slutsatserna är desamma: Vi behöver planera för en värld där vi i princip inte använder stenkol, olja eller naturgas. Vi behöver också utveckla metoder för att ta bort koldioxid ur atmosfären. Och detta utan att överutnyttja skogar och andra ekosystem vilka fyller väsentliga funktioner för biologisk mångfald och som naturliga kolsänkor.

Ju längre vi avvaktar med att kraftigt reducera utsläppen, desto snabbare måste minskningen ske. Varje år som vi ligger kvar på fjolårets utsläppsnivå blir det med andra ord allt svårare att genomföra. I praktiken skjuter vi det nödvändiga arbetet framför oss samtidigt som vi förvärrar problemet.

Ungdomarnas mobilisering av Fridays for Future och Climate Strike visar en generation som tar ställning i en av mänsklighetens största frågor. De förtjänar respekt. Vi som skriver under denna artikel stödjer deras krav och understryker att det för varje dag som går blir allt svårare att hantera denna för mänskligheten och övrigt liv på planeten avgörande fråga.

 

Erik Ahlberg, doktor, aerosolvetenskap, Lunds universitet

Josefin Ahlkrona, biträdande lektor, numeriska metoder för klimatmodeller, Stockholms universitet

Roland Akselsson, professor emeritus, människa-teknik organisation, risk, Lunds universitet

Cecilia Akselsson, docent, uthålligt skogsbruk i förändrat klimat, Lunds universitet

Kevin Anderson, professor, energi och klimat, Uppsala universitet

August Andersson, forskare, aerosoler, Stockholms universitet

Camilla Andersson, docent, regionalskalig luftmiljö och dess effekter, SMHI

Karin Andersson, professor, maritim miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola

Yvonne Andersson-Sköld, professor, miljöanalys, klimat, transporter, Chalmers tekniska högskola

Elinor Andrén, docent, paleoekologi, Södertörns högskola

Louise C Andresen, doktor, ekosystemvetenskap, Göteborgs universitet

Jonas Ardö, professor, naturgeografi, Lunds universitet

David Armstrong McKay, doktor, klimat-biosfäråterkopplingar, Stockholm resilience centre, Stockholms Universitet

Göran Arnqvist, professor, zooekologi, Uppsala universitet

Åsa Arrhenius, doktor, ekotoxikologi och riskbedömning, Göteborgs universitet

Thomas Backhaus, professor, toxikologi och hållbarhet, Göteborgs universitet

Susann Baez Ullberg, biträdande lektor, vattenpolitik, katastrofhantering, Uppsala universitet

Sanna Barrineau, projektkoordinator, lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet

David Bastviken, professor, miljövetenskap, Linköpings universitet

Frida Bender, docent, klimatmodellering, Stockholms universitet

Jan Bengtsson, professor, ekologisk miljövård, SLU

Johan Bergh, professor, skogsbruk och klimatförändringar, Linnéuniversitetet

Robert G Björk, docent, klimateffekter i Arktis, Göteborgs universitet

Lovisa Björnsson, professor, miljö- och energisystem, Lunds universitet

Thorsten Blenckner, docent, ekosystem dynamik, klimat, marina system, Stockholm resilience centre

Johan Boman, professor, atmosfärsvetenskap, Göteborgs universitet

Wijnand Boonstra, docent, sociologi, Stockholm resilience centre

Sara Borgström, PhD, Biträdande lektor, hållbar stadsutveckling, KTH

Magnus Boström, professor, miljösociologi, Örebro universitet

Emily Boyd, professor, klimatanpassning, Lunds universitet

Karin Bradley, lektor, samhällsplanering och miljö, KTH

Mark Brady, docent, miljöekonomi, SLU

Sara Brogaard, doktor lektor, markanvändning ur ett klimatperspektiv, Lunds universitet

Selma Brynolf, doktor, sjöfartens miljöpåverkan, alternativa bränslen, energisystem, Chalmers tekniska högskola

Christer Brönmark, professor, akvatisk ekologi, Lunds universitet

Lowe Börjeson, docent, kulturgeografi, Stockholms universitet

Per Carlsson, docent, marinekologi invasiva arter, Lunds Universitet

Annika Carlsson Kanyama, docent, klimatanpassning, konsumtionens klimatpåverkan, KTH

Wim Carton, doktor, klimatpolitik, Lunds universitet

Deliang Chen, August Röhss professur, klimatförändringar, Göteborgs universitet

Johan Colding, docent, hållbar stadsutveckling, högskolan i Gävle

Jessica Coria, docent, miljöekonomi, Göteborgs universitet

Sarah Cornell, doktor, globala biogeokemiska cykler, Stockholm resilience centre

Teresa C-Pargman, docent, Människa-datorinteraktion och hållbarhet, Stockholms universitet

Anne-Sophie Crépin, docent, resursekonomi och hållbarhet, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

Beatrice Crona, docent, vd, hållbarhetsvetenskap, Kungl vetenskapsakademien

Martin Dahl, doktor, kollagring i kustekosystem, Stockholms universitet

Leif Dahlberg, professor, klimatkommunikation, KTH

Thomas Dahlgren, doktor, marinbiologi, Göteborgs universitet

Ingela Dahllöf, professor, miljövetenskap, Göteborgs universitet

Jan Darpö, professor, miljörätt, energirätt, Uppsala universitet

Maricela de la Torre-Castro, docent, kustförvaltning och klimat, Stockholms universitet

Gia Destouni, professor, klimat och vattenresurser, Stockholms universitet

Abhay Devasthale, doktor, klimatändring i Arktis, SMHI

Ellen Dorrepaal, docent, Arktisk ekologi-klimat-koppling, Abisko, Umeå universitet

Ralf Döscher, doktor, chef Rossby Centre, klimatmodellering, SMHI

Robert Ekblom, docent, biologisk mångfald, genetik, Uppsala universitet

Elisabeth Ekener, doktor, global hållbarhet, Agenda 2030, KTH

Peter Eklöv, professor, akvatisk ekosystemforskning, Uppsala universitet

Annica Ekman, professor, kemisk meteorologi, Stockholms universitet

Salomon Eliasson, doktor, satellitfjärranalys klimat, SMHI

Lars Emmelin, professor emeritus, UNESCO-ordförande i hållbarhet, Blekinge tekniska högskola

Göran Englund, professor, klimateffekter i akvatiska ekosystem, Umeå universitet

Alexis Engström, Studierektor centrum för miljö- och utvecklingsstudier, Uppsala universitet

Elina Eriksson, biträdande Lektor, människa-datorinteraktion och hållbarhet, KTH

Martin Eriksson, doktor, miljövetenskap och hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola

Patrick Eriksson, professor, global miljömätteknik, Chalmers tekniska högskola

Eléonore Fauré, forskare, strategiska hållbarhetsstudier, KTH

Ingo Fetzer, doktor, geosystem och klimatforskning, Stockholm resilience centre

Helena Filipsson, professor, maringeologi, klimat, marina miljöer, Lunds universitet

Göran Finnveden, professor, miljöstrategisk analys, KTH

Klara Fischer, docent, lokala försörjningseffekter av kolskogsprojekt, SLU

Göran Frank, doktor, aerosol, moln och klimat, Lunds universitet

Johan Friberg, Doktor i fysik, atmosfärsfysik, Lunds universitet

Marie-José Gaillard, professor, paleoekologi-klimatologi, Linnéuniversitet

Victor Galaz, docent i statsvetenskap, miljö- och klimatpolitik, Stockholms universitet

Julian Gallego Urrea, doktor, marinkemi – akvatisk kemi, Göteborgs universitet

Lars Gamfeldt, docent, hot mot den biologiska mångfalden, Göteborgs universitet

Lena Gipperth, professor, miljörätt, Göteborgs universitet

Paul Glantz, docent, atmosfärsvetenskap, aerosolers påverkan på klimatet, Stockholms universitet

Line Gordon, docent, föreståndare, vattenresurser och klimat, livsmedel och biosfärens resiliens, Stockholm resilience centre

Bengt Gunnarsson, professor, urban ekologi, Göteborgs universitet

Karin Gustafsson, docent, miljösociologi, fokus på FNs klimatpanel, Örebro universitet

Richard Gyllencreutz, doktor, maringeologi, Stockholms universitet

Ulf Gärdenfors, professor emeritus, biologisk mångfald och klimat, SLU

Annemieke Gärdenäs, lektor, koppling klimat-markanvändning, Göteborgs universitet

Pernilla Hagbert, doktor, hållbar samhällsbyggnad, KTH

Thomas Hahn, docent, ekologisk ekonomi, Stockholms universitet

Mattias Hallquist, professor, atmosfärsvetenskap, Göteborgs universitet

Dan Hammarlund, professor, kvartärgeologi och paleoklimatologi, Lunds universitet

Lars-Anders Hansson, professor, klimateffekter i vattenekosystem, Lunds universitet

Margareta Hansson, professor, miljövetenskap, Stockholms universitet

Julia Hansson, doktor, hållbara förnybara drivmedel, Chalmers tekniska högskola

Sophie Haslett, doktor, atmosfärsvetenskap, Stockholms universitet

Niles Hasselquist, lektor, extremvädereffekter på biogeokemiska cykler, SLU

Jonathan Havenhand, professor, havsförsurning och marint klimat, Göteborgs Universitet

Martin Hedberg, fil kand, expert inom meteorologi, Swedish weather and climate centre

Björn Hedin, doktor, hållbar människa-datorinteraktion, KTH

Johan Hedrén, universitetslektor, miljö, Linköpings universitet

Malin Henriksson, senior forskare, hållbara transporter, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Greger Henriksson, docent, strategiska hållbarhetsstudier, KTH

Céline Heuzé, doktor, klimat, Göteborgs universitet

Stig-Olof Holm, lektor, ekologi, Umeå universitet

Sara Holmgren, Forskare, miljökommunikation, SLU

Jutta Holst, doktor, växelverkan mellan atmosfär och ekosystem (växthusgasutbyte), Lunds universitet

Gustaf Hugelius, lektor, klimatet och Arktis kolcykel, Stockholms universitet

Kristoffer Hylander, professor, Klimat och biologisk mångfald, Stockholms universitet

Maria Håkansson, universitetslektor, urbana och regionala studier, KTH

Olle Häggström, professor, riskforskning och matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola

Mattias Höjer, professor, miljö och framtidsstudier, KTH

Karolina Isaksson, docent, transportpolitik och -planering, KTH

Christina Isaxon, doktor, luftföroreningar, klimat, hälsa, Lunds universitet

Johan Jansson, docent, ekonomi, hållbar konsumtion, Lunds universitet

Mikael Johannesson, doktor, klimat miljöanalys transporter,

Kerstin Johannesson, professor, klimateffekter på marin biodiversitet, Göteborgs universitet

Maria Johansson, doktor, brandekologi, klimatkompensation, Stockholms universitet

Margareta Johansson, doktor, klimatförändringar i Arktis, Lunds universitet

Christer Johansson, professor, atmosfärvetenskap, Stockholms universitet

Daniel Johansson, docent, integrerade energi-, ekonomi- och klimatanalyser, Chalmers tekniska högskola

Thomas B Johansson, professor, energi, hållbar utveckling, Lunds Universitet

Mark Johnson, doktor, glaciärer, glacialprocesser, Göteborgs universitet

Karin Jonsell, kommunikatör, Bolincentret för klimatforskning

Per Jonsson, professor, marin ekologi, Göteborgs universitet

Somya Joshi, doktor, styrning och hållbarhet, Stockholm environment institute

Svenne Junker, doktor, hållbara marknader, Handelshögskolan i Stockholm

Michael Kahnert, adjungerad professor, effekt av aerosoler på klimatet, SMHI/Chalmers tekniska högskola

Arne Kaijser, professor emeritus, teknikhistoria, KTH

Ola Kalén, doktor, oceancirkulation Västantarktis, SMHI

Paul Kardol, doktor, effekter av klimatförändringar på ekosystemfunktion, SLU

Torbjörn Karlin, superintendent Tarfala forskningsstation, paleoklimat, glaciärdynamik, glaciärhydrologi, Stockholms universitet

Oskar Karlsson, docent, miljöepigenetik och toxikologi, Stockholms universitet

Jan Karlsson, professor, klimateffekter på arktiska ekosystem, Umeå universitet

Åsa Kasimir, docent, växthusgaser från marken, Göteborgs universitet

Cecilia Katzeff, docent, människa-datorinteraktion, hållbar konsumtion, KTH

Tord Kjellström, professor, klimateffekter på arbetsmiljöhälsa, Lunds universitet

Erik Kjellström, professor, klimatologi, SMHI

Richard Klein, professor, klimatanpassning, Stockholm environment institute

Till Koglin, biträdande universitetslektor, trafikplanering och mobilitet, Lunds universitet

Torsten Krause, doktor, hållbarhetsvetenskap, Lunds Universitet

Adam Kristensson, doktor, luftburna partiklar, Lunds universitet

Emma Kritzberg, lektor, kolcykeln i akvatiska system, Lunds Universitet

Tim Kruschke, doktor, klimatforskning, SMHI

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, klimatpolitik, Stockholms universitet

Malin Kylander, docent, paleoklimat och extremväder, Stockholms universitet

Henrik Kylin, professor, miljökemi/miljötoxikologi polarforskning, Linköpings universitet

Björn Källström, doktor, marinbiolog, Göteborgs marinbiologiska laboratorium

Torben Königk, doktor, klimatvariabilitet, SMHI

Staffan Laestadius, professor emeritus, industriell och ekonomisk omställning, KTH

Jessica Lagerstedt Wadin, docent, innovation för hållbar utveckling, Lunds universitet

Joakim Langner, docent, meteorologi, SMHI

Jörgen Larsson, forskare, flygets klimatpåverkan, Chalmers tekniska högskola

Hjalmar Laudon, professor, hydrologi och vattenkvalitet, SLU

Aliaksei Laureshyn, docent, hållbara urbana transporter, Lunds universitet

Lin Lerpold, docent, hållbar utveckling, Handelshögskolan i Stockholm

Isabelle Letellier, doktor, barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Rolf Lidskog, professor, klimatpolitik, Örebro universitet

Hans Linderholm, professor, klimatförändringar, Göteborgs universitet

Lars Lindström, forskare, anpassning till klimatförändringarna, Stockholms universitet

Björn-Ola Linnér, professor, klimatpolitik, Linköpings universitet

Marta Lomas Vega, forskare, klimateffekter på Svenska fågelpopulationer, Stockholms universitet

Birgitta Losman, rektors samordnare för hållbar utveckling, högskolan Borås

Karin Lundgren Kownacki, doktor, klimatförändringar och hälsa, Termisk miljö, Lunds Universitet

Erik Löfmarck, lektor, miljösociologi, Örebro universitet

Jakob Löndahl, docent, luftburna partiklar, aerosoler, Lunds universitet

Eva Lövbrand, docent, klimatpolitik, Linköpings universitet

Aaron Maltais, doktor, föreståndare, klimaträttvisa och politik, Stockholm environment institute

Marcel Mangold, doktor, statsvetenskap, Örebro universitet

George Marbuah, doktor, hållbar finansiering för hållbarhets- och klimatmål, Stockholm environment institute

Jens Marquardt, doktor, klimatpolitik, Stockholm University

Kristina Marquardt, forskare, småbrukares markanvändning, SLU

Helena Martins, doktor, klimatvetenskap kommunikatör, SMHI

Johan Martinsson, doktor, skogsbränder, Lunds universitet

Lars-Gunnar Mattsson, professor emeritus, hållbara marknader, Handelshögskolan i Stockholm

Ayşem Mert, doktor, samhällsvetenskaplig miljöforskning, demokrati i antropocen, Stockholms universitet

Grzegorz Mikusinski, docent, biologisk mångfald, skogsbränder, SLU

Rebecka Milestad, docent, hållbara livsmedelssystem, KTH

Paul Miller, doktor, ekosystem- och klimatmodellering, Lunds universitet

Fredrik Moberg, doktor, korallrevsekologi, Stockholm resilience centre

Malin Mobjörk, programchef, doktor, klimat, fred och säkerhet, fredsforskningsinstitutet sipri

Jon Moen, professor, ekologi, Umeå universitet

Claudia Mohr, Assistant professor, atmosfäriska aerosoler, Stockholms universitet

Monica Mårtensson, doktor, aerosoler och klimat, havs-luft-utbyte, Uppsala universitet

Kimberly Nicholas, Universitetslektor, klimat, hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet

Tobias Nielsen, doktor, FN:s klimatförhandlingar, Lunds universitet

Susa Niiranen, doktor, klimat påverkan i marina ekosystem, Stockholm resilience centre

Alexandra Nikoleris, doktor, visioners roll i klimatomställningen, Lunds universitet

Christer Nilsson, professor emeritus, landskapsekologi, Umeå universitet och SLU

Douglas Nilsson, docent, aerosolkällors klimateffekter, Stockholms universitet

Kevin Noone, professor, atmosfärsvetenskap, Stockholms universitet

Julia Nordblad, biträdande universitetslektor, miljöhistoria, Uppsala universitet

Anders Nordström, senior universitetslektor, dricksvattenförsörjning i Sverige, Stockholms universitet

Bo Norrman, doktor, Innovationsutveckling hållbarhet, Chalmers tekniska högskola

Albert Norström, forskare, hållbar utveckling, Stockholms universitet

Maria Ojala, docent, psykologi, fokus klimat och unga, Örebro universitet

Malin Olofsson, doktor, marinbiolog med fokus på växtplankton i en föränderlig värld, SMHI

Johan Olofsson, docent, arktisk vegetationsekologi, Umeå Universitet

Christina Olsen Lundh, doktor, miljörätt, Göteborgs universitet

Per Olsson, forskare, hållbar utveckling, Stockholm resilience centre

Lennart Olsson, professor, klimat och fattigdom, deltar i IPCC, Lunds universitet

Madelene Ostwald, docent, markanvändning och klimat, Chalmers tekniska högskola

Joakim Pagels, docent, aerosolteknik – partiklar, hälsa och klimat, Lunds universitet

Brian Palmer, Universitetslektor, civilkurage och engagemang, Uppsala universitet

Daniel Pargman, lektor, medieteknik, KTH

Frans-Jan Parmentier, doktor, den arktiska kolcykeln, Lunds universitet

Henrik Pavia, professor, effekter av klimatförändringar på marina ekosystem, Göteborgs universitet

Martin Persson, docent, tropisk avskogning, klimat, styrmedel, Chalmers tekniska högskola

Åsa Persson, forskningschef, klimatpolitik, Stockholm environment institute

Andreas Persson, docent, översvämningsrisker, Lunds universitet

Garry Peterson, professor, hållbarhetsforskning, Stockholm resilience centre

Jan Pettersson, professor, hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Håkan Pleijel, professor, miljövetenskap, Göteborgs universitet

Honor C Prentice, professor emerita, biodiversitet/gräsmarker/torka, Lunds universitet

John Prytherch, doktor, polarmeteorologi, Stockholms universitet

Cibele Queiroz, forskare, resiliens av matproduktionssystem, Stockholm resilience centre, Stockholms universitet

Karin Rengefors, professor, sötvattensekologi, algblomningar, Lunds universitet

Johan Rockström, professor, chef Potsdam institute for climate impact research, miljövetenskap, Stockholm resilience centre

Henning Rodhe, Professor emeritus, kemisk meteorologi, Stockholms universitet

Pontus Roldin doktor, atmosfärsmodellering, Lunds universitet

Gunhild Ninis Rosqvist, professor, effekter av klimatförändringar på natur och samhälle i norra Sverige, Stockholms universitet

Itzel Ruvalcaba Baroni, doktor, växthusgasutsläpp från arktiska sjöar, Stockholms universitet

Elin Röös, biträdande universitetslektor, livsmedelsproduktionens miljö- och klimatpåverkan, SLU

Matthew Salter, doktor, atmosfärsvetenskap, Stockholms universitet

Lisen Schultz, doktor, naturresursförvaltning, Stockholms universitet

David Simpson, professor, modellering, troposfärisk luftförorening, Chalmers tekniska högskola

Per Sjögren-Gulve, docent, biologisk mångfald, naturvårdsbiologi, Uppsala universitet

Daniel Slunge, doktor, miljöekonomi, Göteborgs universitet

Henrik Smith, professor, biologisk mångfald och klimat, Lunds universitet

Rienk Smittenberg, doktor, geokemi och paleoklimatologi, Stockholms universitet

Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor, polarforskning, Stockholms universitet

Sebastian Sobek, docent, klimateffekter på sjöars ekosystem, Uppsala universitet

Moa Sporre, doktor, atmosfärsforskning, Lunds universitet

Frances Sprei, docent, hållbar mobilitet, Chalmers tekniska högskola

Jan Stenlid, professor, skogspatologi, SLU

Isak Stoddard, projektledare, klimatledarskap, Uppsala universitet

Sofie Storbjörk, docent, klimatanpassning, Linköpings universitet

Christophe Sturm, doktor, klimatstatistik, SMHI

Brita Sundelin, docent, effekter av kontaminanter och klimat, Stockholms universitet

Maja Sundqvist, doktor, klimatförändringars effekter på tundran, Umeå universitet

Maria Svane, doktor, kemi kring aerosoler och klimatpåverkan, Chalmers tekniska högskola

Örjan Svane, professor emeritus, hållbar stadsutveckling, KTH

Åsa Svenfelt, docent, hållbar konsumtion, KTH

Birgitta Svenningsson, docent, aerosoler och klimat, Lunds universitet

Erik Svensson, professor, evolutionär ekologi, Lunds universitet

Erik Swietlicki, professor, aerosoler och klimat, Lunds universitet

Lennart Söder, professor, elkraftsystem förnybar energi, KTH

Peter Søgaard Jørgensen, forskare, hållbarhetsforskning, Stockholm resilience centre

Sverker Sörlin, professor, klimatets miljö- och vetenskapshistoria, KTH

Patrik Sörqvist, professor, miljöpsykologi, högskolan i Gävle

Maria Tengö, forskare, hållbarhet, klimatförändringar, Stockholm resilience centre

Manu Anna Thomas, doktor, aerosol-moln-strålningsinteraktioner, SMHI

Erik Thomson, lektor, luft och klimat, Göteborgs universitet

Josefin Thorslund, doktor, salthaltsdriven vattenbrist under ett förändrat klimat, Stockholms Universitet

Lars Tranvik, professor, klimateffekter på sjöar och vatten, Uppsala Universitet

Max Troell, forskare, global hållbarhet, sjömat, klimatet, Beijerinstitutet, Kungl vetenskapsakademien, Stockholms universitet

Kajsa Tönnesson, doktor, föreståndare, marinekologi, polarforskning, Göteborgs universitet

Johan Uddling, professor, klimatpåverkan på växter, Göteborgs universitet

Göran Wallin, lektor, miljövetenskap, Göteborgs universitet

David van der Spoel, professor, fysikalisk kemi inkl. atmosfärkemi, Uppsala universitet

Josefin Wangel, docent, hållbar stadsutveckling, SLU

Erik Westholm, professor emeritus, samhällsvetenskaplig miljöforskning, SLU

Victoria Wibeck, professor, klimatkommunikation, Linköpings universitet

Johan Wikner, docent, klimat-driven syrebrist, Umeå universitet

Fredrik Wikström, docent, miljö- och energisystem, Karlstads universitet

Renate Wilcke, doktor, klimatforskning, analys av klimatmodeller, SMHI

Helén Williams, docent, miljö- och energisystem, Karlstads universitet

Stefan Wirsenius, docent, klimatpåverkan från jordbruk, Chalmers tekniska högskola

Maria Wolrath Söderberg, doktor, klimatretorik, Södertörns högskola

Nina Wormbs, docent, teknik- och vetenskapshistoria, KTH

Paul Zieger, docent, partiklar, moln, klimat, Stockholms universitet

Conny Östman, professor, analytisk kemi, Stockholms universitet


Källor till graf: Global Carbon Project, IPCC, Nature.

Taggat , ,