Nyheter

Miljözoner – så blir de effektiva

Regeringen föreslår att kommunerna ska tillåtas införa miljözoner för personbilar, minibussar och lätta lastbilar. Värdet för klimatet, luftkvaliteten och hälsan kan bli väldigt stort. Men då måste utformningen bli rätt skriver Mattias Goldman från tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet i en debattartikel, där han listar de fem viktigaste punkterna.

170922_miljobilarI det ursprungliga förslaget från näringsdepartementet finns två zoner; en nollutsläppszon och en där det i princip räcker med modern avgasrening. Goldman menar dock att tre zoner behövs där den tredje ska vara en ”nära noll-zon”, där fordon med mycket låga utsläpp av partiklar och kväveoxider tillåts – typ biogasfordon. Annars skulle de flesta moderna fossilbilar också framgent vara tillåtna nästan överallt.

Ta med tvåhjulingarna

Debattören anser att miljözonen även ska inkludera mopeder, skotrar och motorcyklar i miljözonerna. Detta då dessa fordon har klart sämre avgasrening än moderna personbilar.

Säkerställ efterlevnaden

Lösningen är att uppdatera parkeringslagstiftningen så att kommunerna kan förbjuda parkering av fordon som inte uppfyller miljözonsreglerna och att parkeringsvakterna ser till att zonerna efterlevs. Det är också angeläget att snarast få fram ett system där övervakning sker automatiskt, med infartskameror liknande trängselavgifternas.

Möjliggör avgift

Det bör också vara möjligt att koppla miljözonerna till en avgift, separat från eller i samverkan med trängselavgifter – ingen kommun ska behöva införa avgiften men alla ska ha rätt att göra det.

Inför stegvis.

Enligt förslaget ska miljözonerna införas först 2020 men för att få igång dem tidigare föreslår Goldman att kommuner som så vill ska kunna införa zoner etappvis för olika segment. Här kan t.ex. taxi omfattas först, därefter distributionsfordon och sedan alla personbilar.

Ge kommunerna stor frihet

Avslutningsvis skriver Goldman att det bör vara självklart att kommunerna ska ges stor frihet att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna när miljözonerna utformas. Det är också avgörande för att många ska vilja använda instrumentet.

Källa: Dagens Samhälle

Taggat , , , , ,