Nyheter

Svar från ekosystemexpert om hållbart skogsbruk

Sofia Berg (PhD in Ecology, Project manager Biodiversity på EnviroPlanning) har tillsammans med skogsbiologer aktiva inom skogsbruket tagit fram ett förslag på formulering för en kravställning vid upphandling av hållbart producerat virke från svenska skogar.  Alla är överens om att det är just denna typ av agerande, dvs kravställande från upphandlare, som kan få svensk skogsbruk att faktiskt bli hållbart på riktigt.

Under Ekocentrums seminarium om Hållbart byggande (se länk) ställdes bland annat frågan om hur vi i våra inköp och upphandlingar kan öka användningen av förnybara material, såsom skogen, och ändå säkerställa att våra ekosystem inte drabbas av en ännu hårdare belastning, som riskerar att än mer driva på pågående degradering av våra ekosystem. Så här svarar Sofia på exemplet om hur vi i upphandling kan ställa krav på att virket kommer från ett på riktigt hållbart svenskt skogsbruk:….”

“Virkesråvaran ska komma från skogsbruk som inte tillämpar kalavverkning utan plockhuggning. Leverantören ska ha en skogsbruksplan som medger detta samt där plockhuggning sker av maximalt 80 % av den årliga tillväxten. Maximala öppningar i krontaket ska vara på max 0,3 ha. Skogsbruksplanen ska vidare ej medge plantering av ortsfrämmande plantor samt ej tillåta gödsling eller kemiska bekämpningsmedel på skogsmark. Vidare ska inget virke hämtas från skogar med höga biologiska värden motsvarande nyckelbiotopstatus eller avgränsade värdekärnor för naturtypen.”

Här ser ni exempel på skillnaden mellan produktionsskog (bild 1) och plockskog (bild 2). 

   

Mer om Sofia Berg

Sofia Berg är disputerad inom teoretisk biologi med inriktning mot ekologi. I avhandlingen presenteras metoder för att identifiera olika arters bidrag samt påverkan på ekosystemet. Efter disputationen har Sofia tjänstgjort som forskningsassistent vid Sveriges lantbruksuniversitet där hon arbetat med miljöövervakning av odlingslandskapet. Sofia har stor fältvana av naturvärdesinventeringar och artinventeringar i terrestra naturmiljöer. Hon arbetar med biologisk mångfald i olika skeden inom infrastrukturprojekt och i detaljplaner, alltifrån åtgärdsvalsstudier till MKB, tillståndsansökningar och miljöuppföljningar. Sofia bedriver också forskning inom naturvård på landskapsnivå samt utvecklar digitala verktyg för utvärdering av påverkan på bland annat ekosystemtjänster i samband med exploatering eller åtgärder.

Vill du veta mer eller vara med att påverka omställningen till ett hållbart skogsbruk? Då kan du kontakta Sofia Berg.

Tel +46 31 771 87 40 / Mob +46 70 980 38 82

e-mail: sofia.berg@enviroplanning.se

Taggat