Nyheter

Ny HaV-rapport: Många naturliga grundvattenkällor skadade

I Sverige finns det cirka 2 000 kända grundvattenkällor, det vill säga naturliga utflöden av grundvatten. En inventering av 82 källor visade att över 55 procent hade skador orsakade av fordon, dikesutgrävning, stensättning, cement eller trä. Det framgår av rapporten ”Sötvatten 2017” från Havs- och vattenmyndigheten.

180327_sötvattenkällor_HaVÅrets Sötvatten-rapport tar bland annat upp frågan om hur miljöövervakningen av grundvatten kan förbättras och den sätter grundvattenkällorna i fokus.

Grundvattenkällor finns i många olika miljöer men förbises ofta när vi pratar om våra vattensystem eftersom de är svåra att upptäcka. Ibland rör det sig om mycket små eller helt underjordiska källor. Samtidigt är de väldigt speciella och värdefulla natur- och livsmiljöer, ibland har de också ett kulturhistoriskt värde, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på HaV.

Hälften av grundvattenkällorna påverkade

Miljömålsrådet har gett Sveriges geologiska undersökning, SGU, i uppdrag att samordna arbetet med åtgärden ”Bevarande och skydd av källmiljöer”. Arbetet genomförs under 2016–2018 tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen samt dessutom ArtDatabanken vid SLU.

Under 2016 inventerades svenska grundvattenkällor för att ser hur situationen är för källor som utgör naturtyp enligt art- och habitatdirektivets definition. Av 74 källor var nästan hälften, 31 stycken, så påverkade att de inte längre kunde anses vara den naturtypen. Vid en kompletterande studie av cirka 1 000 kända källor så gjordes fältbesök vid 82 källor och 55 procent av dessa hade spår av bland annat körskador, diken, stensättning, cement eller trä kring själva källan, står det i rapporten.

Många myndigheter är i dag inblandade i skydd och bevarande av källor, resultaten från inventeringarna visar hur viktigt det är med samordning, säger Mikael Krysell.

Källa: Miljö Online och Hav- och vattenmyndigheten

Taggat , , ,