Befolkningstätheten i ett bostadsområde påverkar artrikedomen av pollinatörer mer än andelen grönyta. Tätbebyggda områden har ofta höga hus som fungerar som barriärer för pollinatörer och grönytor av låg kvalitet. Det visar en studie från Lunds universitet som undersökt hur pollinatörerna trivs i trädgårdar och innergårdar.

Vi ser att desto mer tätbefolkat, desto färre arter av både vildbin och blomflugor hittar vi i trädgårdar och på bostadsgårdar. Vi ser också att områden med slutna bostadsgårdar och höga hus har färre arter av vildbin än områden med radhus och villor, även när det finns stora grönytor mellan husen, säger Anna Persson, en av forskarna bakom studien.

Forskarna drar dels slutsatsen att områden med höga hus och mer otillgängliga innergårdarna utgör fysiska barriärer för insekter, dels att grönytorna i dessa områden har lägre kvalitet och kanske bara består av gräsmattor och några buskar, vilket är en oattraktiv livsmiljö för pollinatörer.

Källa: Lunds Universitet

Last modified: 8 februari, 2022