Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

130313_LCTEkologi och ekonomi är egentligen samma ord. De handlar om hushållning av resurser. I all hushållning ställs man inför en massa val, där man väger värde mot kostnader. Och vi använder vid de flesta av våra val monetära mått för den avvägningen. Det värde vi tillskriver något kan vara högst personligt, och kanske inte alltid får en siffra på sig, men vi bedömer alltid om det är värt de kostnader vi ställs inför. Och kostnader är i regel uttryckta i siffror.  När det gäller gemensamma resurser, såsom miljöresurser, finns olika sätt att bestämma deras värde.

Maria Lindblad kommer att berätta om hur man bestämmer värde på miljöresurser.
Bengt Steen kommer att berätta om hur man kan använda miljökostnader i produktutveckling och annat beslutsfattande.

Maria_Lindblad_IVLMaria Lindblad, IVL, som arbetar med Svensk energistatistik, Energibesparing och kombinerade åtgärdsstrategier i hushållssektorn, Miljöekonomi, Styrmedel för koldioxidutsläpp och Inventering av antal passivhus byggda i Sverige enligt passivhusstandard.

Bengt_Steen_ChalmersBengt Steen är adjungerad professor vid avd. för Miljösystemanalys vid Chalmers och har varit engagerad i miljöforskning sedan 1968. 1975 disputerade han på en avhandling om provtagning av partiklar i utomhusluft, och var med om att ta fram det underlag, som så småningom ledde fram till begreppen PM2.5 och PM10. Under 1980-talet arbetade han bl.a. med att beräkna olika befolkningens exponering för olika luftföroreningar. Sedan 1989 har hans forskning varit inriktad mot livscykelanalys (LCA). Bengt har speciellt varit intresserad av användningen av LCA vid produktutveckling. Där har han varit med om att utveckla det s.k. EPS-systemet, en metodik, där material och processer karaktäriseras genom sina miljöskadekostnader.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, har tillsammans med Ekocentrum allmänföreläsningar några onsdagskvällar per år. Vi försöker att samla forskare från olika fakulteter att ha ett gemensamt seminarium, där publiken har chans att vara med i en dialog.

Välkomna!

sfr-logo_liten

Samarrangemang med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)
Våra onsdagskvällar är ett samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, har tillsammans med Ekocentrum allmänföreläsningar några onsdagskvällar per år. Vi försöker att samla forskare från olika fakulteter att ha ett gemensamt seminarium, där publiken har chans att vara med i en dialog. Välkommen till en kväll med olika aspekter på havet!

Per Hallén berättar om havet som resurs genom tiden, Atlantens många brukare och handeln i Göteborgs hamn sedan 1600-talet. Daniel Hansson går in på hur havet fungerar idag – klimatet påverkar havet och havet påverkar klimatet. Hur hjälper historiska studier och naturvetenskap varandra?

 

Per_Hallén 130213

Per Hallén, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet. Per är forskare och lärare inom Ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har bedrivit forskning kring handel och sjöfart sedan 2008. Utifrån tullmaterial har en omfattande databas kring handel och fartyg till och från Göteborg byggts upp. Materialet berättar om varuflöden och internationella kontakter, men är också en källa till kunskap när det gäller isförhållanden och stormar.

 

Daniel_Hansson 130213Daniel Hansson, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet. Daniel är havsmiljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet där han arbetar med nya metoder att göra insamlad data lättare tillgänglig för beslutsfattare och allmänhet. Vid sidan av det är han också mycket engagerad i att öka förståelsen av havet i samhället, bland annat genom att på ett populärvetenskapligt sätt föreläsa, skriva och debattera havet ur olika synvinklar. Under 2012 fokuserades arbetet mycket på marin nedskräpning, främst plast. År 2009 disputerade Daniel vid Göteborgs universitet inom oceanografi med havsklimat som inriktning. Avhandlingens tyngdpunkt låg på att undersöka och förstå förändringar i Östersjöns havsklimat och miljö från 1500-talet fram till idag. Efter doktorandtiden forskade Daniel om artificiella lösningar för att minska syrebristen i Östersjön. Främst rörde det sig om ett syrsättningsprojekt där Byfjorden vid Uddevalla syrsattes med hjälp av pumpar.

 

sfr-logo_liten

Samarrangemang med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)
Våra onsdagskvällar är ett samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 februari, 2013