Nittedals Taktorv® – torvtak i urbana miljöer

Förtätningen av våra städer ger färre grönområden och naturliga vattenbromsar.

Lokala dagvattensystem överbelastas med översvämningar som följd, när stora regnmängder faller på kort tid.

Skadorna som uppstår medför höga kostnader för fastighetsägare och samhället i stort.

Nittedals Taktorv® med sin vattenhållande förmåga kan ersätta funktionen till gröna ytor som tas i anspråk för byggnation i stadsmiljön.

Gröna tak och terrasser med Nittedals Taktorv® bromsar upp avrinningen till dagvattensystemen.

Fältstudier genomförda av SINTEF Byggforsk i Trondheim visar på torvens överlägsna förmåga att hålla på vatten, jämfört med sedumtak.

180910_Nittedals-taktorv

Andra möjligheter och fördelar med Nittedals Taktorv®;

1) Skapar nya användbara och tåliga ytor på tak och terrasser för människor, fåglar och insekter.

2) Bidrar till att stabilisera den lokala ekologiska balansen och ger möjligheter för biologisk mångfald med olika sorter gräs, blommor och växter.

3) Förbättrar den lokala luftkvaliteten, koldioxid tas upp i torven och partiklar i luften fångas upp av vegetationen.

4) Reducerar energiåtgången för uppvärmning och kylning av fastigheter.

5) Dämpar buller inomhus såväl som utomhus.

Att välja Nittedals Taktorv® är ett klimatsmart och kostnadseffektivt grönt beslut.

Distributör i Sverige: Geir Flugund AB, www.nittedalstaktorv.se