Urkund...

Urkund för Stiftelsen Ekocentrum Väst – programförklaring (1993)

Det är numera allmänt omfattat att industrisamhället hittills utvecklats på ett sätt som rycker undan grundvalarna för dess existens, både genom exploateringen av naturresurser och föroreningar av luft, mark och vatten. Att värna om levande natur är alltså inte att värna om natur på samhällets eller människors bekostnad, utan att bevara de naturliga förutsättningar som utgör grunden för allt mänskligt liv och samhällsbyggande. Det finns många benämningar på sådana samhällsformer.

”Ekologisk” är en, därför att det är genom ekologin som kunskaperna om hur naturen fungerar kommit fram och stämt till eftertanke. Ordet har måhända fått en viss dogmatisk prägel, som om det fanns entydigt tillåtna eller icke tillåtna lösningar på alla slags samhällsproblem.

”Miljövänlig” med olika avledningar som ”miljövårdande” eller ”miljöanpassad” talar också om en strävan att respektera naturen, men med en mjukare framtoning. Att i väntan på det ”ekologiska” svaret tills vidare välja de handlingsalternativ som är mindre skadliga än andra.

Till den kategorin hör också begreppen ”bärkraft” och ”hållbarhet”, som egentligen betecknar en process: En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

När stiftelsen Ekocentrum använder beteckningarna ”bärkraftig” eller ”hållbar” i stället för t ex ”ekologisk”, ”miljövänlig” eller ”naturanpassad”, är det för att markera processynen. Den teknik som idag inte förvärrar miljöproblem kan ha ersatts av en ännu bättre teknik i morgon, men ändå vara den bästa för tillfället. Det är inte produkten i sig som är betydelsefull, det är det medvetna valet av teknik som utgör grunden för en bärkraftig utveckling.

Stiftelsen vill därför uppmärksamma så många som möjligt på vilket handlingsutrymme som finns, och bidra till hoppfullhet genom handling. Det skadar ingen om vi tar till vara de till synes små möjligheter vi har i vår vardag. Det kan leda till stora förändringar som kan komma överraskande snart, som t ex tillgången på oblekt papper, framställt av returpapper.

Stiftelsen tar inte avstånd från några slags människor eller grupperingar i samhället och ställer inte krav på privatekonomiska eller sociala uppoffringar. Ett ”bärkraftigt” samhälle är i balans med naturen, men är dessutom ekonomiskt och demokratiskt stabilt, socialt och kulturellt rikt samt inte minst glädjefyllt.

Stiftelsen Ekocentrum ser sig som ett – av flera – redskap för övergången till ett samhälle i samklang med naturen. I den övergången spelar människors och organisationers val av teknik en – av många – viktiga roller. Genom att informera om teknikutvecklingen och tillgänglig teknik vill stiftelsen aktivt bidra till människors kunskap om teknik, deras vilja att såväl privat som i arbetet frivilligt efterfråga den och därigenom vara aktiva medskapare i en samhällsprocess i riktning mot bärkraft.

Share Button