Swedavia – internationell förebild med klimatsmarta flygplatser

Swedavia är ett statligt helägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av tio svenska flygplatser. Miljöfrågorna har länge varit prioriterade för Swedavia och idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser.  Samtidigt tar vi också ett bredare branschperspektiv i miljöfrågorna och ser till hela flygresans miljöpåverkan.


Swedavia_flygplanFokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen och minska påverkan på vattendrag nära flygplatserna. Vi arbetar även för att våra grannar ska uppleva bullret från flygtrafiken som acceptabelt.

Sedan 2005 har vi minskat de fossila koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet med drygt 65 procent. Målet är att de ska vara noll år 2020.
Alla våra flygplatser är certifierade på högsta nivån enligt den internationella standarden Airport Carbon Accreditation (ACA). Det är ett kvitto på att vårt klimatarbete är i världsklass.

Swedavia var dessutom ett av de första svenska storföretag som redan 2006 valde att bli klimatneutralt.

Swedavia är också en starkt drivande part i det arbete som bland annat fokuserar på minskade utsläpp från flyget.

Enligt FN:s internationella klimatpanel (IPCC) svarar flyget idag för omkring 2 procent av de globala utsläppen av fossil koldioxid. I Sverige står flyget för 4-5 procent av utsläppen.

Eftersom klimatfrågan är av strategisk betydelse för flyget har hela branschen enats om långsiktiga globala klimatmål:

  • Flygets utsläpp av fossil koldioxid ska minska med 1,5 procent per passagerarkilometer till 2020. Därefter ska utsläppen inte tillåtas öka även om trafiken ökar.
  • De faktiska utsläppen av fossil koldioxid ska 2050 vara nere på hälften av 2005 års nivå.

Mycket har redan hänt. Jämfört med flygplan från 1960-talet är dagens flygplan 70 procent bränsleeffektivare per personkilometer. De modernaste flygplanen drar idag cirka 0,3 liter bränsle per passagerare och mil.