Sea Twirl – ny flytande vindkraft med stor potential

Enkla att konstruera och till skillnad från andra billiga att nyttja på stora områden med större havsdjup. Försäljning av det första kommersiella vindkraftverket på upp till 10 MW, planeras ske under år 2021. Det här är lösningen som är både enkel, robust och ekonomisk.

SeaTwirl_IMG_3936

 

 

 

 

 

 

 

 

SeaTwirls nya design kommer helt ändra vår syn på hur havsbaserade vindkraftsturbiner ser ut i framtiden. SeaTwirl är ett flytande vindkraftverk, byggt för havsmiljö. Det är lättare att bygga, installera och kräver mindre underhåll än de traditionella havsbaserade kraftverk som är vanliga idag. SeaTwirls ambition är att skapa den mest kostnadseffektiva produkten för produktion av förnybar energi.

Fördelar med SeaTwirls teknik

SeaTwirl S2- verkets benämningar_skurenSeaTwirls vindkraftverk har en design som leder till lägre tillverkningskostnad, lägre service och underhållskostnad och därmed en lägre totalkostnad. Hela verket (över och under vattnet), utom generatorhuset, roterar. Det leder till en enkel och robust konstruktion med färre rörliga delar än traditionella horisontalaxlade vindkraftverk. SeaTwirls turbin behöver inte pitch (vrida bladen) eller yaw (vrida turbinen) och lagren blir mindre belastade eftersom vikten från vindturbinen bärs upp av vattnets flytkraft. Alla rörliga delar och elsystem ligger nära vattenytan och service kan därmed utföras enklare.

Konstruktionen har låg tyngdpunkt över vattenytan, vilket leder till lägre kostnader för den flytande delen jämfört med horisontalaxlade vindkraftsverks flytande system. Det viktigaste måttet på hur bra ett vindkraftverk är anges som LCoE (Levelized Cost of Energy). Eftersom SeaTwirls vindkraftverk inte byggts i stor skala och därmed inte körts över lång tid finns inget säkert underlag för att ange detta. Det saknas siffror för flytande vindkraftverk och även bottenbaserade vindkraftverk har en ganska kort historia för att ge helt säkra mått.

Däremot kan man titta på vilka delar som kostar både vad gäller tillverkning och service/underhåll och göra en relativ beräkning. Av ovanstående resonemang förstår man att SeaTwirls vindkraftverk kan ge energi till betydligt lägre kostnad än ett traditionellt horisontalaxlat bottenbaserat vindkraftverk. Bolagets preliminära beräkningar ger 30 procent lägre LCoE jämfört med nuvarande bottenbaserade system i ett längre perspektiv. SeaTwirls vindkraftverk är ett mycket tungt roterande system som därmed innehåller stor rörelseenergi.

Normalt är vindkraftverk ett problem för nätstabiliteten, men SeaTwirls vindkraftverk har potentiellt förmåga att istället verka stabiliserande. Tyngden kan dessutom ökas genom att använda billigare, tyngre material eller med extra tyngd. Detta kommer att utredas mera och kan vara en mycket viktig tillgång.

Teknikbeskrivning

SeaTwirl tänker nytt från grunden med en ny typ av flytande vindkraftverk som är anpassad för havet. SeaTwirls vindkraftverk använder en vertikalaxlad vindturbin med ett torn som är placerat på en undervattensdel, bestående av ett flytelement och en köl. När vindturbinen fångar vindenergi stabiliseras konstruktionen tack vare kölen likt funktionen hos en segelbåt. Vindturbinen, tornet och undervattensdelen är sammansatta och roterar som en gemensam enhet. Kring tornet, över vattenytan men under vindturbinen sitter ett omslutande, lagrat generatorhus som står stilla. Från generatorhuset sitter förankringslinor ner till havsbotten. Genom att vindturbinen är sammansatt med undervattensdelen behöver inte rullagren i generatorhuset ta upp vindturbinens vikt utan vattnets flytkraft bär upp vikten. Detta är unikt för SeaTwirl och innebär att lagren utsätts för mindre laster än hos andra vindkraftverk. SeaTwirls vindkraftverk erhåller en lägre tyngdpunkt och en stabilare konstruktion än horisontalaxlade flytande vindkraftverk eftersom generatorn och alla delar som kräver service och underhåll kan placeras under turbinen. Placeringen bidrar till ökad lättillgänglighet för underhållsarbete och båtar som behövs kan vara av mycket mindre storlek, vilket reducerar servicekostnaderna. Bolagets unika system leder till lägre tillverkningskostnad, lägre service och underhållskostnad och därmed en lägre totalkostnad.

Historik

SeaTwirl_Nasdaq_122216SeaTwirl startade sin verksamhet i april 2012 och har sitt säte i Göteborg. Grundaren, styrelseledamoten och tillika uppfinnaren Daniel Ehrnberg har erfarenhet från att utveckla kompressorer för energilagring, elbilar och vågkraftsutrustning. Under 2013 anställdes Gabriel Strängberg som verkställande direktör med tidigare erfarenhet som verkställande direktör och teknisk chef i ett företag inom mekatronisk utveckling. Under 2014 påbörjades konstruktionen av SeaTwirl S1 som idag är placerad i Lysekil.

Bakgrund och motiv

Webb_team_SeaTwirl_IMG_4053Förnybar energi byggs ut i snabb takt och nya rekord slogs för utbyggnad av förnybar energi i Europa 2015. Vindkraften stod för 44 procent av den totala nyinstallerade kapaciteten i EU 2015. Samtidigt stod den havsbaserade vindkraften för 24 procent av installerad vindkraft, en snabb ökning. Det är mot bakgrunden av en förväntad snabb tillväxt inom havsbaserad vindkraft och en unik idé som SeaTwirl grundades 2012, ett Göteborgsbaserat företag som har som målsättning att bli en ledande leverantör av flytande vindkraftverk. SeaTwirls teknik representerar en ny generation av havsbaserade vindkraftverk. Bolaget skiljer sig ifrån de flesta andra vindkraftverksutvecklare genom att vindkraftverket flyter och att turbinen är vertikalaxlad. Fördelen med att använda en vertikalaxlad turbin är att det medför en enkel och robust konstruktion där flera av de komplexa delar som är nödvändiga i traditionella horisontalaxlade vindkraftverk inte behövs. Ambitionen är att produktens enkelhet och Bolagets kompetens kring SeaTwirls teknik skall leda till att SeaTwirl blir en lönsam branschledare inom flytande vindkraftverk och en mer hållbar energiproduktion. SeaTwirl sjösatte och installerade Test Lab Lysekil, SeaTwirl S1 under 2015, en prototyp på 30kW installerad turbineffekt, i havet utanför Lysekil, ett av få projekt i världen som lyckats ta fram en flytande prototyp som är ansluten till elnätet. SeaTwirl S1 är ett testlabb och inte en produktionsenhet, vilket innebär att den inte är optimerad för elproduktion utan en prototyp för test och utveckling. SeaTwirl S1 har klarat alla årstider väldigt väl även under kraftiga stormar med orkanbyar. Bolaget står nu i begrepp att utveckla en fullskalig enhet, SeaTwirl S2, med 1MW installerad turbineffekt vilken planeras vara färdigställd senast år 2020. För att förverkliga SeaTwirls affärsplan samt ovan angivna uppsatta mål beslöt Bolagets styrelse om en Notering av Bolagets aktie under hösten 2016.  Noteringen förstärkte Bolagets aktieägarbas och möjliggjorde tillgång till kapital från svenska och internationella kapitalmarknader. First North som marknadsplats för Bolagets aktie var ett naturligt val med hänsyn till att First North är en del av Nasdaq vilket ger Bolaget en kvalitetsstämpel gentemot Bolagets marknad, samarbetspartners, myndigheter, kapitalmarknadens aktörer samt Bolagets framtida eventuella partners och marknadsbearbetning.

Seatwirl_VDIntervju med VD Gabriel Strängberg

Kontakt: VD Gabriel Strängberg, tel 0704-80 55 29, gabriel.strangberg@SeaTwirl.com

Till SeaTwirls webbplats

VGR_run_png_proj_medfinans_transpSea Twirl ingick tidigare i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.