Beepartners

Biologisk mångfald är centralt för att nå klimatmål och utveckling mot ett hållbart samhälle. Vi sprider kunskap om naturen, bin och deras betydelse för våra lokala ekosystem.

BeepartnersDet råder en global brist på bin. Värdet av honungsbinas pollineringstjänster i Sverige är mellan 260 och 466 miljoner kronor. I EU står bin för 76 procent av pollineringen för våra odlade matgrödor. Pga den rådande bidöden vill Beepartners placera ut bikupor för att främja såväl Göteborgs biologiska mångfald och binas genetiska diversitet.

Till följd av förändringar i landskapet och en intensifiering av jordbruket har vilda bin fått det svårare att överleva. Det har blivit brist på marker som bina trivs i. Drygt ett dussin arter av vilda bin har redan försvunnit och en tredjedel av Sveriges drygt 300 arter finns med på den svenska rödlistan, en lista som tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige.

När de vilda bina minskar i antal måste de tama bina kompensera för detta och biodling blir ett viktigt verktyg för att bevara den biologiska mångfalden.

Tack vare att honungsbin övervintrar i stora, individrika samhällen finns det gott om bin tidigt på säsongen som kan säkerställa befruktningen av en rad växter som blommar på våren och försommaren.

Till Beepartners webbplats