Nyheter

Svenska regeländringar på miljöområdet (SFS) vecka 26-32

Nedan hittar du en förteckning av de nya och ändrade lagar och författningar som rör miljöområdet, som publicerats under vecka 26-32.

pdf med alla ändringarna: Lag o förordningsändringar 2015

Textversion:
150811_lagbokenHär listas vilken lag/förordning det gäller, förklaring på vad den gäller och när den träder i kraft.

SFS 2015:388, Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Denna förordning träder i kraft den 26 november 2015 i fråga om 8 kap.9 §, den 26 november 2016 i fråga om 8 kap. 12 § och i övrigt den 16 juli 2015.
SFS 2015:400, Havsplaneringsförordning
2015-07-15

SFS 2015:401, Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 1 a, 1 b §§
2015-07-15

SFS 2015:406, Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS 2015:407, Förordning om lokalt ledd utveckling 2015-07-15
SFS 2015:408, Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
upph. 4 kap. 8, 9, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 36 §§; ändr. 2 kap. 8 c §, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 20, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 §§, 6 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 51 §; nya 4 kap. 46 a, 54 a §§, 5 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 46 a §
2015-07-15

SFS 2015:412, Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:256) om ändring i sjölagen (1994:1009)

SFS 2015:527, Förordning med instruktion för Upphandlingsmyndigheten
2015-09-01

SFS 2015:441, Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
ändr. 7 kap. 8 §
2015-08-01

SFS 2015:459, Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
ändr. 1, 10 §§
2016-01-01

SFS 2015:461, Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
ändr. 3, 8 §§
2016-01-01

SFS 2015:464, Förordning om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
ändr. 2, 3 §§
2016-01-01

SFS 2015:467, Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 16 §
2016-01-01

SFS 2015:469, Lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
ändr. 2 §
2015-08-01 överg.best.

SFS 2015:470, Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
ändr. 3 §
2015-08-01

SFS 2015:471, Lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
ändr. 2, 5 §§
2015-08-01

SFS 2015:514, Förordning om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
ändr. p 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ikrafttr.- och övergångsbest.
2015-09-01

SFS 2015:515, Förordning om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper
ändr. p 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
2015-09-01

SFS 2015:516, Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 4, 5, 8, 8 b, 13 §§, 6 kap. 2, 6 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 6 §, 9 kap. 2 §, bil. 1; nya 4 kap. 4 a §, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7 §§
2015-08-01

SFS 2015:517, Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar
2015-07-15

SFS 2015:518, Förordning om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland
2015-08-01

SFS 2015:525, Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
ändr. bil.
2015-08-18

SFS 2015:529, Förordning om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b §§
2015-08-15

Källa: Miljö Online

Taggat , ,