Programmet Mistra Closing the Loop, har alldeles nyss avslutats. resultatet blev så pass lyckat att styrelsen för Mistra nu satsar ytterligare 40 miljoner kronor i en andra omgång. Sex delprojekt kring att utveckla nya sätt att ta tillvara restprodukter från industrin kommer att få dela på pengarna.

151217_mistra_avfallDen första omgången av Closing the Loop inleddes 2012 och avslutades hösten 2015, och är ett tvärvetenskapligt program som handlar om att omvandla industrins bi- och restprodukter till värdefulla resurser. Under programperioden har sju olika projekt arbetat med allt från hur hela bilar bäst ska återvinnas till hur enstaka ämnen som fosfor ska kunna tas tillvara istället för att deponeras som farligt avfall.

Programmet kommer därmed ha många lika viktiga fokus som tillsammans bidrar till en ökad kunskap, utveckling och förståelse inom området. Forskare som tittar på beteendefrågor är lika viktiga som de som försöker skapa det perfekta stålet med slagg från aluminiumsmältverk. Det som förenar oss är viljan att hitta metoder för att ta hand om och återanvända industriavfall på ett effektivt sätt, säger programchefen Evalena Blomqvist.

Att projekten har haft olika vetenskapliga infallsvinklar har inte varit några problem, snarare tvärtom menar Blomqvist. den i konkurrens som ibland kan finnas mellan forskare med olika inriktningar och metoder har helt uteblivit menar hon, istället har det tittat på varandras projekt och i flera fall kunnat bidra med helt nya infallsvinklar.

När man i slutet av november anordnade ett seminarium för att summera erfarenheterna av de tre första åren var en av de generella tankarna som kom fram att jungfruliga material fortfarande är för billiga för att ekonomiskt motivera en omställning. En anledning till det låga priset är att de inte bär sina egna miljökostnader, och därför skulle det behövas en ny politik som underlättar för de sekundära råvarorna. Ett annat problem som identifierades var att det saknas standarder som beskriver kvaliteten hos återanvända material. Det gör det svårt att välja rätt kvalitet för varje tillämpning.

De projekt som kommer får projektstöd under 2016 är:

* EBaR med Swerea MEFOS som huvudsökande. De kommer att få 7,95 miljoner kronor för att utveckla metoder för att återvinna litiumbatterier.

* Constructivate med Chalmers som huvudsökande. De kommer att få 8 miljoner för en bättre hantering av avfall från byggnadsrivning.

* Shredder valorization med Linköpings universitet som huvudsökande. De kommer att få 7,95 miljoner kronor för att utveckla metoder för bedömning av värdet på olika fraktioner inom avfallshantering.

* GLAD med Ragn-Sells och SP som huvudsökande. De kommer att få 5,9 miljoner kronor för att utveckla en kombination av processer med malm och träfiber för materialåtervinning.

* Cimmrec med Mälardalens högskola som huvudsökande. De kommer att erhålla 2,64 miljoner kronor för att ta fram LCC- och LCA-modeller för att effektivisera hantering av avfallsflöden.

* Explore med Chalmers som huvudsökande. De får 5,56 miljoner kronor för att förbättra processer vid bilåtervinning.

Läs mer…

Källa: Recyclingnet.se och MISTRA

 

Etiketter: , , , , , Last modified: 17 december, 2015