Nyheter

Så stor klimatnytta ger återvinning

Materialåtervinning ger lägre utsläpp än produktion av ny råvara och lägre utsläpp än förbränning.

140829_återvinningssymbolDet gäller för alla de material som har undersöks i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska Universitet. I forskningsprojektet har genomsnittliga utsläpp av växthusgaser från materialåtervinning sammanställts, både jämfört med produktion från ny råvara och med förbränning av avfall. De materialslag som jämförs är glas, aluminium, stål, plast, papper och kartong samt organiskt avfall till kompostering respektive till rötning. För exempelvis aluminium är utsläppen 96 procent lägre om återvunnet material används än för produktion av ny råvara. För stål 87 procent.

Vidare redovisas även utsläpp av växthusgaser för när avfall går till materialåtervinning jämfört med till förbränning.

Resultaten i undersökningen är tänkta att kunna användas av av företag och branschorganisationer för att visa klimatnyttan med materialåtervinning. Resultaten kan även användas av myndigheter, men dessa bör då beakta att det är genomsnittliga värden och andra faktorer än klimatpåverkan har betydelse, exempelvis energi och resurser, samt andra typer av miljöpåverkan som övergödning och spridning av farliga ämnen.

Läs mer här…

Källa: Miljö Online och Återvinningsindustrierna

Taggat , , , , , , , , , , , , ,