Nyheter

Planetary Boundaries – Planetära gränsvärden

Planetära gränsvärdenEtt relativt nytt sätt att mäta mänsklighetens samlade påverkan på planeten och ett verktyg för att veta vad vi får och inte får göra för att inte riskera att passera vissa tröskelvärden är detta begrepp: Planetära gränsvärden. En forskningsartikel i ämnet publiceras idag i Nature och detta uppmärksammas därför på många håll i media. Artikeln är ett resultat av en mängd mätdata och mångårig forskning bl.a. av och på Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environment Institute. Nio planetära gränsvärden för följande nio olika biogeokemiska processer orsakade av mänsklig aktivitet har definierats: – utsläpp av växthusgaser – uttunning av ozonlagret – förändrad markanvändning – vattenanvändning – förlust av biologisk mångfald – försurning av haven – tillförsel av kväve och fosfor till land och hav – aerosoler i atmosfären – miljögifter Bland namnen på de sammanlagt 28 författarna finns en mängd välbekanta namn.

Taggat