Nyheter

Nytt pilotprojekt ska göra Valiobönder koldioxidneutrala

De senaste årens ökade kunskap om jordbrukets klimatpåverkan har bidragit till att mejerikoncernen Valio nu inleder ett pilotprojekt i kolbindande jordbruk med 70 bönder. Målet är att ställa om marker och betesodlingar till effektivare kolsänkor för att minska mjölkproduktionens klimatpåverkan.

Kolbindande jordbruk är en metod som innebär att man genom exempelvis växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan öka upptagningen av koldioxid i marken. Odlingstekniken gör att markerna bättre kan ta upp koldioxiden från atmosfären och det totala utsläppet från jordbruket minskar.

190425_valio_kolsankor_jordbruk

Målet är att ställa om till en helt koldioxidneutral mjölkproduktion. Som en del i det arbetet inleder koncernen nu ett pilotprojekt med sina bönder där de tillsammans med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group utbildar i kolbindande jordbruk. Utbildningen drar igång 16 april och intresset för att delta har varit stort, 70 bönder kommer att ingå i projektet.

En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan minskar sina utsläpp och ökar upptagningen av koldioxiden som den släpper ut i atmosfären, så att klimateffekten blir neutral. Nu ställer vi in siktet på markerna, så de blir betydelsefulla effektivare kolsänkor framöver. Vi kombinerar utbildningsinsatser med den senaste forskningen och justerar utbildningen längs vägen vid behov”, säger Virpi Jonsson, Innovations Manager på Valio.

Eftersom Valios kor huvudsakligen får foder från gårdarnas betesmarker ligger möjligheterna till omställning i Valioböndernas egna händer. I pilotprojektet vidareutbildas bönderna i nya odlingstekniker, med syftet att få ett mer kolbindande jordbruk.

190425_Valiobonde_kolsänka

Heikki Salomaa, Valiobonde i Orivesi, Finland.

Koldioxid transporteras ned i jorden genom fotosyntesen. Beroende på jordtyp och kvalitet kan koldioxiden lagras olika mycket och olika länge i jorden. Allt för ensidiga jordbruksmetoder har på sina ställen försvagat jordens förmåga att binda koldioxid. Är marken näringsfattig släpper den ut koldioxid istället för att lagra den, medan en porös jord är bra på att behålla näringen och kan dessutom förhindra avrinning till vattendrag som kan bidra till att minska övergödningen.

Om kolbindande jordbruk
De pågående klimatförändringarna tillsammans med en ständigt ökad befolkningstillväxt innebär stora utmaningar för matproduktionen världen över. Vi behöver producera mer mat men samtidigt minska klimatavtrycket från framställningen. Det innebär att man behöver identifiera de mest hållbara produktionsmetoderna inom jordbruket. Som mejeriproducent har Valio tagit sig an flera av de utmaningar som finns, och arbetar aktivt för att hitta lösningar till dem.

Vad är kolbindande jordbruk?
Växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong är exempel på metoder som förbättrar bindningen av koldioxid i jorden. Växtarter med långa rötter till exempel klöver, för koldioxiden djupare ned i jorden.

Läs mer om kolbildande jordbruk här…

Källor: Miljö Online och Valio


Vi erbjuder kurser för verksamheter som vill minska sin klimatpåverkan!

Många verksamheter kan minska sin klimatpåverkan. Vill du veta mer om hur du/ni skulle kunna bli klimatpositiva? Ekocentrum erbjuder kursen ”Klimatpositiv verksamhet” både som ett öppet seminarium den 15/10 och som verksamhetsanpassade halvdagar i höst. Välkommen med din förfrågan eller anmälan!


 

Taggat , , ,