Livsmedelsverket undersöker hur effektivt olika former av vattenrening tar bort potentiellt skadliga mikroorganismer, kemikalier och andra oönskade ämnen i dricksvatten. Prover från över 100 vattenverk ska analyseras i år och resultatet från studien presenteras 2019.

180424_Kranvatten_barn_drickerMålet är att förbättra kunskapen om hur bra olika sätt att rena vatten lyckas ta bort ämnen som kan utgöra en hälsorisk. I det här projektet är provtagning och analys ett viktigt arbete för att utvärdera hur bra reningsteknikerna fungerar, säger Rikard Dryselius, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

En målsättning med provtagningen är att hitta och testa kvalitetsmarkörer som i framtiden ska kunna användas av vattenproducenter för att snabbt och enkelt bedöma reningens effektivitet.

Projektet finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och utförs under ledning av Livsmedelsverket i samverkan mellan SGU, FOI, Lunds universitet, Umeå universitet, Chalmers och Svenskt Vatten. Projektet ska mynna ut i en handbok om dricksvattenrening med dricksvattenproducenter, kontrollmyndigheter och konsulter som målgrupp.

Svensk dricksvattenförsörjning
I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

Det är många aktörer som är inblandade i kedjan från vattentäkt till dricksvattenkran. Den storskaliga dricksvattenförsörjningen är komplex och måste vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om dygnet, år efter år.

Den som producerar dricksvattnet eller förser konsumenterna med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är bra och säkert och inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för vår hälsa.

Källa: Livsmedelsverket

Etiketter: , Last modified: 25 april, 2018