Med nya svenskar för hållbar utveckling

Nu startar projektet “Hållbar utveckling med nya svenskar” där miljö- och hållbarhetsfrågor inkluderas i utbildning för unga nya svenskar? Vill ni vara med? 

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

Stiftelsen Ekocentrum har från och med 2020 fått pengar från Allmänna arvsfonden för att öka inkluderingen av hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i svenska som andraspråkSFI-utbildningengymnasieskolans språkintroduktions-program samt ytterligare relevanta verksamheter med nya svenskar, 25 år eller yngre. Tanken med projektet är att erbjuda elever och lärare att delta i en utbildningsprocess för att diskutera utvecklingsfrågor, kopplade till ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet och FN:s globala mål, samtidigt som ett stödmaterial utarbetas för att kunna användas inom utbildning för nya svenskar.  

Ekocentrum erbjuder dig som lärare eller elev att delta i projektet, dels i en referensgrupp och komma med synpunkter på innehållet, dels i en av utbildningarna som kommer ske med ett antal träffar under en termin. Första utbildningsomgången startar under höstterminen 2020. Och fortsätter därefter i ytterligare tre terminer, för nya grupper. Längs vägen kommer ett stödmaterial för pedagoger tas fram, som ska kunna spridas digitalt i hela landet.  

Projektets syfte

Ekocentrum vill möta efterfrågan från SFI-lärare om inkludering av miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisningen med fördjupning inom specifika teman och med ett språkutvecklande fokus. 

 • > Nya svenskar ser att deras kunskaper och erfarenheter är värdefulla i samhällets omställningsprocess  

Genom projektet vill Ekocentrum bidra till att:  

 • > utveckla kunskaper och språklig kompetens för att skapa handlingskraft att delta i hållbarhetsarbetet  
 • > den svenska hållbarhetsdiskussionen får möjlighet att fördjupas och breddas 
 • > motverka utanförskap  
 • > inspirera till engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor 
 • > stärka de aspekter av läroplanen för respektive verksamhet som behandlar hållbar utveckling  
 • > möjligheten ges att använda ett anpassat lärarmaterial 
 • > inkludera elever och lärare i utformning av utbildning och material 

Utbildningens innehåll 

 • > teman kopplade till FN:s globala mål – teman som hittills efterfrågats av elever och lärare har varit hållbar konsumtion och produktion, kretslopp samt mat för hållbar utveckling 
 • > vikt kommer att läggas vid både fakta och granskning där olika frågor sätts i ett helhetsperspektiv 
 • > etik och moral kopplat till hållbarhetsfrågor 
 • > exempel på tekniska lösningar och innovationer kopplat till Ekocentrums utställning 
 • > fokus på diskussion och erfarenhetsutbyte 
 • > språkutvecklande moment med fokus på viktiga begrepp 

Målgrupp 

Under de tre projektåren2020-2022, är målgruppen nya svenskar, 25 år eller yngre, genom lärare och elever inom vuxenutbildningen i svenska som andraspråk, SFI-utbildningen, gymnasieskolans språkintroduktionsprogram samt ytterligare relevanta verksamheter med nya svenskar, 25 år eller yngre i Västra Götalands län. Därefter även i hela Sverige via det stödmaterial som tas fram. Vi vänder oss i första hand till grupper som har kommit en bit på vägen i sin språkutveckling, till exempel  SFI-grupper som läser kurs D eller SAS. 

Kostnad 

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och det kostar inget att delta. Projektet ersätter även kostnader för eventuella resor i samband med referensgruppsmöten eller studiebesök.  

Upplägg 

 • > projektet startar vårterminen 2020 och pågår i tre år, totalt fyra utbildningsomgångar 
 • > första utbildningsomgången startar under höstterminen 2020 
 • > en utbildningsomgång består av fyra utbildningstillfällen per grupp 
 • > utbildningen utvecklas under varje termin tillsammans med en ny referensgrupp  
 • > deltagarna i referensgrupperna har förtur att delta i utbildningen  
 • > första referensgruppen startar i början av höstterminen 2020  
 • > projektet inkluderar material och vägledning för förberedelse- och efterarbete kopplat till utbildningstillfällena 
 • > utbildningstillfällen genomförs i Ekocentrums lokaler i Göteborg eller ute hos er, beroende på förutsättningarna 
 • > studiebesök kommer att komplettera utbildningen 

Utveckling av projektet tillsammans med deltagarna 

Pauline_Nylin_biosfar_nya svenskar_projektUtbildningskonceptet och dess innehåll och upplägg utvecklas under arbetets gång. Vår strävan är att utbildningen så mycket det går anpassas efter era förutsättningar och behov.  

– Med vårt projekt vill vi möta efterfrågan från lärare i svenska som andraspråk/ SFI om inkludering av miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisningen. Hållbar utveckling har ett eget ordförråd så ett språkutvecklande fokus är nödvändigt för att kunna delta i debatten kring Sveriges framtid, säger Pauline Nylin som är projektledare.

Anmälan och övriga frågor 

Hör också gärna av er om ni har frågor! 

pauline.nylin@ekocentrum.se (projektledare)

Tel: 073 570 28 58, 070 350 20 86 

maria.elggren@ekocentrum.se (projektassistent)

Tel: 031-705 07 40

Utveckling av projektet tillsammans med deltagarna 

Utbildningskonceptet och dess innehåll och upplägg utvecklas under arbetets gång. Vår strävan är att utbildningen så mycket det går anpassas efter era förutsättningar och behov.  

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald är viktiga utgångspunkter vid utveckling av arbetet tillsammans med er deltagare. En huvudutgångspunkt för projektets uppkomst, syfte och genomförande är just mångfaldsperspektivet. 

Nuvarande situation med hänsyn till Covid-19 

Vi anpassar oss efter de förhållanden och riktlinjer som råder, exempelvis genom att genomföra möten och utbildningar online. 

Lärarhandledning 

Under projektets gång utvecklar Ekocentrum en lärarhandledning som ska spridas när projektet är avslutat. Lärarhandledningen kommer att finnas digitalt. Handledningen skall bland annat innehålla enkla guider för olika teman kopplade till FN:s globala miljömål, tydligt språkutvecklande moment med fokus på viktiga begrepp, på ett enkelt och tydligt sätt beskriva metodik och upplägg, tips på teman och frågeställningar, övningar samt diskussionsunderlag och sist men inte minst inspirera till diskussioner om framtiden och inge hopp. 

Om Ekocentrum 

Ekocentrum är en oberoende stiftelse och mötesplats för allmänhet, forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer och studenter. Ekocentrum vill verka för ett ”bärkraftigt” samhälle i balans med naturen, som är ekonomiskt och demokratiskt stabilt, socialt och kulturellt rikt, inkluderande, samt inte minst glädjefyllt. 

Ekocentrum har ett unikt koncept där vi utbildar grupper med hjälp av vår utställning, full av goda exempel på hållbarhetsarbete, som en pedagogisk arena. Den oberoende stiftelsen Ekocentrum arbetar sedan 1993, utan ägarinflytande eller vinstintressen, för ett hållbart samhälle. 

Om Allmänna arvsfonden 

Allmänna arvsfonden stöttar engagemang hos föreningar och organisationer så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.  

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

Share Button