I samband med Ekotransport-konferensen, Sveriges största konferens för hållbara transporter, tog 2030-sekretariatet fram ett unikt valmanifest, till för att alla ska ställa sig bakom det. Då kan omställningen till fossilfri mobilitet skjuta fart efter valet. Manifestet innehåller tio punkter:

1. Sverige som föregångsland

Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som trädde i kraft 1 januari 2018 slår fast att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent 2010-2030. En viktig del i detta är att inspirera omvärlden, och att etablera Sverige som permanent världsutställning eller global helpdesk för omställningen. I det fortsatta arbetet bör detta förtydligas, så att delar där omvärlden kan ta efter och där Sverige kan vara ett föredöme prioriteras.

2. Lönsamt göra rätt

Omställningen till fossilfria transporter går snabbare om det är lönsamt att göra klimatsmarta val, men stimulansen pekar ofta fel; från reseavdraget till utformningen av farledsavgifterna. Stimulansen bör ställas om så att den systematiskt gynnar och påskyndar omställningen, finansierat av högre kostnader för det som ska avvecklas. Denna bonus-malus-metod kan vidgas från nya personbilar till andra fordon, drivmedel och beteenden.

3. Klimat i fokus – med optimerade synergieffekter

Huvudfokus för transportsektorns 2030-mål är minskad klimatpåverkan, men det är viktigt att målet nås med starka synergieffekter för luftkvalitet och hälsa, sysselsättning och exportindustri.

4. Faktisk klimatpåverkan – inte teknik eller råvara

Målet vi fokuserar på är klimatrelaterat, och nås med en mängd tekniker, råvaror och beteendeförändringar, där stimulans, skatter och avgifter bör utgå ifrån den faktiska klimatnyttan snarare än teknikvalet. Att till exempel ensidigt gynna en viss typ av fordon eller att generellt beskatta en annan form ser vi som klart sämre än att exempelvis med reduktionsplikt eller generella bidrag såsom Klimatklivet låta marknaden finna den mest kostnadseffektiva vägen att nå målen.

5. Långsiktigt men inte stelbent

De länder som kommit längst i arbetet har haft en kombination av långsiktiga mål, tydliga delmål och kontrollstationer där man kan justera utifrån grad av måluppfyllelse, teknikutveckling, förändrad prisbild och brukarpreferenser. Det svenska 2030-målet bör på samma sätt få delmål och kontrollstationer för varje viktig komponent.

6. Skydda och tro på konsumenten

Starka, upplysta konsumenter underlättar omställningen, och därför är det så angeläget att det finns tydlig information direkt vid köpetillfället om alltifrån drivmedels ursprung till transporters faktiska klimatpåverkan. På samma sätt är det viktigt att konsumenten som inte fått den produkt eller tjänst hen blivit utlovad får ordentlig ersättning för detta – det gagnar i grunden också de många aktörer som gör rätt för sig.

7. Delningsekonomi för transportsektorn

En viktig del i att nå klimatmålen är att utnyttja fordon effektivare, genom att gå från individuellt ägande till delande. Det gäller cyklar och bilar, men också bättre samordning av gods, där mobilitet och logistik som service är nycklar för bättre resursutnyttjande.

8. Multimodal mångfald

Nästan ingen är bara cyklist eller bara bilist; vi använder flera transportslag och övergången mellan dem behöver vara smidig. Det gäller alltifrån bytet från cykel och bil till kollektivtrafik, till bytet från lastbil till järnväg och fartyg. Även den ekonomiska stimulansen bör underlätta multimodala transporter.

9. Värdera liv lika

Transportsektorn har sedan gammalt en nollvision för trafikdödlighet, men den omfattar bara de cirka 300 personer som varje år tragiskt dör i trafiken. De uppemot tio gånger fler som dör en förtida död av trafikens utsläpp – avgasröret snarare än stötfångaren – behöver få upprättelse genom att de i en reviderad nollvision värderas lika högt. Därmed blir trafiksäkerhet och arbete för en hållbar mobilitet ett gemensamt och samstämmigt arbete.

10. Lokal frihet

Kommunerna har varit avgörande i den svenska omställningen, med miljöbilsdefinition, miljözoner för tunga fordon, produktion av biodrivmedel för kollektivtrafiken och mycket annat. Kommunerna bör få större frihet att besluta över sina egna gator; tillträde, avgifter, parkering och annat. På samma sätt bör Sverige som land få större frihet från EU att bestämma hur vi ska uppnå klimat- och förnybarhetsmål – Sverige behöver föregångskommuner och EU och världen behöver föregångsländer!

/Mattias Goldmann

Fores med 2030-sekretariatet är våra samarbetspartners denna kväll.

2030-sekretaritatet-logo-250-126fores_logga_va%cc%88st_cmyk_studioannalog-1-672x372