Som en del av det europeiska öppenhetsinitiativet har EU-kommissionen lanserat en öppen konsultation för att samla in kunskap kring problemet med höga dödstal bland bin och andra pollinerare inom EU. Konsultationen är öppen både för individer och organisationer inom EU, inklusive miljöorganisationer och företag.

180119_Humla_maskrosFrågorna som kommissionen ställer rör orsaker och konsekvenser av minskade mängder pollinerare. Man vill även få in förslag på potentiella åtgärder för att åtgärda problemet.

Flera faktorer antas ligga bakom det minskade antalet pollinerare men de direkta hoten utgörs av: markanvändning, intensiv jordbrukshantering och användning av bekämpningsmedel, miljöföroreningar, invasiva främmande arter, patogener och klimatförändringar.

Det finns ännu ingen specifik lagstiftning för pollinering på EU-nivå. Dock har åtgärder vidtagits inom ett antal existerade lagstiftningar, däribland EU:s lagstiftning om bekämpningsmedel samt art- och habitatdirektivet.

Mer på EU-kommissionens webb här…

Källa: Miljö Online

Etiketter: , , , , Last modified: 19 januari, 2018