Beepartners

Biodiversity is the key to achieving climate goals and sustainable development. We share knowledge about nature, bees and their importance to our local ecosystems.

BeepartnersThere is a global shortage of bees. Honey bee pollination services in Sweden is valued at between 260 million and 466 million kronor. The EU accounts for 76 percent of bees and pollination for our grown food crops. Due to the prevailing bidöden want Beepartners placing beehives for promoting both Gothenburg biodiversity and bees’ genetic diversity.

Due to changes in the landscape and the intensification of agriculture has wild bees found it more difficult to survive. There has been a shortage of chips that bees thrive in. More than a dozen species of wild bees have already disappeared and a third of Sweden more than 300 species listed on the Swedish red list, a list that takes up the species in danger of disappearing from Sweden.

When the wild bees are declining in number, they must tame bees compensate for this and beekeeping becomes an important tool to preserve biodiversity.

Because honey bees overwinter in large, individual wealthy societies, there are plenty of bees early in the season that can ensure the conception of a series of plants that bloom in spring and early summer.

Det råder en global brist på bin. Värdet av honungsbinas pollineringstjänster i Sverige är mellan 260 och 466 miljoner kronor. I EU står bin för 76 procent av pollineringen för våra odlade matgrödor. Pga den rådande bidöden vill Beepartners placera ut bikupor för att främja såväl Göteborgs biologiska mångfald och binas genetiska diversitet.

Till följd av förändringar i landskapet och en intensifiering av jordbruket har vilda bin fått det svårare att överleva. Det har blivit brist på marker som bina trivs i. Drygt ett dussin arter av vilda bin har redan försvunnit och en tredjedel av Sveriges drygt 300 arter finns med på den svenska rödlistan, en lista som tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige.

När de vilda bina minskar i antal måste de tama bina kompensera för detta och biodling blir ett viktigt verktyg för att bevara den biologiska mångfalden.

Tack vare att honungsbin övervintrar i stora, individrika samhällen finns det gott om bin tidigt på säsongen som kan säkerställa befruktningen av en rad växter som blommar på våren och försommaren.

To Beepartners website