Nyheter

Ekologisk produktion – mindre övergödning

 

Foto: Martin Sundberg, JTI.
Pressmeddelande från cul/slu 090929:
Den alltför stora kvävetillförseln till biosfären är ett globalt problem som mänskligheten måste hantera. Stockholm Resilience Centre presenterade nyligen en artikel i Nature skriven av 28 forskare som visar att frågan måste tas på största allvar. I syntesrapporten Ekologisk produktion – möjligheter att minska övergödning visas på svårigheter men framförallt på möjligheter att minska utsläpp av övergödande växtnäring från samhället och jordbruket.
– Studien baseras på data från verkliga gårdar och visar tydligt att den ekologiska produktionen ger lägre risk för övergödande kväveutsläpp än konventionell produktion, säger Maria Wivstad, forskare vid SLU.


Studien tar ett samlat grepp på jordbrukets användning av växtnäring och visar var de stora potentialerna till förbättring finns. Som en viktig grund för studien ligger den stora mängd data om växtnäringsanvändning som projektet Greppa Näringen samlat in från aktiva lantbruk.
På de ekologiska mjölk- och köttgårdarna var antalet djur bättre anpassat till växtodlingen, vilket gav väsentligt lägre kväve- och fosforöverskott per hektar, och därmed lägre risk för övergödande utsläpp. Detta ger också ett tätare kretslopp av foder och gödsel, säger Eva Salomon forskare vid JTI.
De ekologiska gårdarna bearbetade jorden och spred stallgödsel på våren i större utsträckning än de konventionella. Bearbetning och spridning på våren är den bästa tiden för att utnyttja kvävet i stallgödsel och skörderester effektivt, säger Eva Salomon.
Rapporten kanske kan ta kål på några gamla myter om ekologisk produktion. Det visade sig till exempel att det inte odlas så stor andel gröngödslingsgrödor på ekologiska växtodlingsgårdar, istället odlas en hel del foder- och frövall. Fodervall på de ekologiska växtodlingsgårdarna visar att dessa gårdar ofta samarbetar med djurgårdar, vilket är bra för att få tätare kretslopp av växtnäring för båda gårdstyperna, säger Maria Wivstad.
Taggat