Nyheter

Boverket ska ta fram strategi för hållbara städer

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

140124_god_bebyggd_miljöStrategin ska innehålla förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet. Regeringen menar att det finns goda förutsättningar för att uppnå en effektivare resursanvändning i städer. Förhoppningen är också att andra miljökvalitetsmål kommer att påverkas positivt eftersom en stor del av miljöbelastningen genereras i städer. Boverket ska genomföra uppdraget i samråd med Naturvårdsverket, Trafikverket, Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet och det ska redovisas senast den 1 december 2014.

Källa: MiljöOnline/Miljödepartementet (140123)

 

Taggat ,