Nyheter

Avfallstrappan ska in i miljöbalken

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att avfallshierarkin ska in i miljöbalken. Man vill i lagrådsremissen göra de ändringar som krävs för att den som behandlar avfall måste ta hänsyn till prioritetsordningen i avfallstrappan.

RenovaAvfallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prioritetsordning som gäller. I första hand ska avfall förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje steget materialåtervinnas, i fjärde energiåtervinnas och i sista deponeras.

Tanken är att den som behandlar avfall, ska välja metod utifrån prioritetsordningen i hierarkin. Man kan dock göra avsteg från prioriteringsordningen om det ger ett bättre resultat för människors hälsa och miljön som helhet eller om den behandlingsmetod som ska användas enligt hierarkin får orimliga konsekvenser.

För att anpassa avfallskapitlet till hierarkin ska kapitlet omarbetas rent redaktionellt. regeringen föreslår också ändringar i reglerna kring vad ett tillstånd till lagring av avfall ska innehålla samt följdändringar i miljöbalken och andra lagar. Den 1 juli i år föreslås lagändringarna träda i kraft.

Källa: Recyclingnet

Den 22 mars 2016 kör Ekocentrum en ny kurs kallad ”Nya produkter av avfall” där du får veta mer om avfallstrappen, sortering och återvinning, myter om återvinning och mycket mer. Välkommen att läsa mer och anmäla dig här!

Taggat , , , , , ,