I en specialrapport har FN utvärderat de första fyra åren för arbetet med Agenda 2030. Enligt rapporten kommer flera av målen inte att nås i tid. För flera mål går utvecklingen till och med bakåt.

190528_globala-malen-svenska

De mål som enligt rapporten har en negativ utveckling är Mål 2: Ingen hunger, Mål 12: hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: bekämpa klimatförändringarna, samt Mål 14 och 15: Hav och marina resurser, samt Ekosystem och biologisk mångfald.

Hungern i världen fortsätter att öka för tredje året i rad. 784 miljoner människor var undernärda år 2015. 2017 var siffran 821 miljoner. Det beror delvis på att statliga investeringar i jordbruk har minskat med 37 procent sedan år 2001 samt att bistånd till jordbruk i utvecklingsländer minskat med nästan en fjärdedel.

190528_agenda2030_globalamål_cykel_tecknad

Världens materiella konsumtion har ökat kraftigt, vi konsumerade 92,1 miljarder ton 2017, en ökning från 87 miljarder ton 2015. Konsumtionen påverkar inte bara mål 12 utan även det bredare Agenda 2030-arbetet, exempelvis utsläppen av växthusgaser. Konsumtionen har också ökat avsevärt om man räknar per person. År 1990 krävdes i genomsnitt 8,1 ton naturresurser för att tillfredsställa en persons materiella behov. 2015 utvanns nästan 12 ton resurser per capita.

Biodiversiteten minskar ”i en alarmerande takt”, enligt rapporten. Nyligen slog FN larm om att en miljon arter hotas av utrotning, många av dem inom bara några decennier.

I rapporten slås vidare fast att konflikter och naturkatastrofer sinkar arbetet och slår oproportionerligt hårt mot de minst utvecklade länderna. De senaste 20 åren har de direkta ekonomiska förlusterna från naturkatastrofer ökat med 150 procent.

Bland framgångarna kan ses att den extrema fattigdomen fortsätter att minska, liksom barnadödligheten. Trots minskningen visar siffror att 6 procent av världens befolkning kommer att leva i fattigdom år 2030.

Mål 3 för hälsa och välbefinnande visar på viss framgång, dock går arbetet långsamt med att motverka allvarliga sjukdomar som malaria och tuberkulos. Däremot man har gjort framgångar i kampen mot hepatit.

FN pekar, jämte klimatförändringarna, ut jämställdhet som ett helt avgörande mål för att nå de övriga 16 målen.

Progress towards the Sustainable Development Goals

Omvärlden

Källor: Milljö Online, Omvärlden, FN

Etiketter: , , , , Last modified: 28 maj, 2019