Nyheter

23 åtgärder för mer hållbar konsumtion

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport där man går igenom 23 åtgärder som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen har tagits fram på uppdrag av regeringen och omfattar flera områden. Fem av åtgärderna rör transportområdet, fem handlar om hur vi bor och två åtgärder rör livsmedelsområdet. Resterande 11 förslag bedöms kunna påverka konsumtionen generellt.

140924_Hållbar_konsumtion_NVBland förslagen för transporter finns ett stadsmiljöprogram, som innebär ökade satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik i städerna. Naturvårdsverket föreslår också att det ska bli enklare för kommuner att tillhandahålla parkeringsplatser för bilpoolsbilar.

På boendesidan föreslås bland annat att Energimyndigheten ska få i uppdrag att utreda ett energieffektiviseringsavdrag, det vill säga ett avdrag liknande rotavdraget, som bland annat ska göra det billigare att genomföra energibesparande åtgärder i flerbostadshus.

Naturvårdsverket vill också utreda styrmedel som kan minska köp- och slängbeteenden, exempelvis genom förbättrad kvalitet på produkter, funktionsansvar, ökad möjlighet att reparera och återanvända, liksom gynna utvecklingen mot hållbara affärsmodeller i företagen (till exempel funktionsförsäljning, modeller för att dela, låna, hyra, reparera och återanvända).

Förslagen i korthet:

 1. Strategi för hållbar konsumtion
 2. Svensk konsumtions påverkan på miljö och hälsa i andra länder
 3. Utredning av styrmedel som kan öka produkters livslängd
 4. Riktat stöd för hållbar affärsutveckling
 5. Innovationstävlingar och innovationsupphandlingar för återanvändning och en cirkulär ekonomi
 6. Goda exempel och myndighetssamverkan för cirkulär ekonomi
 7. Miljörating av pensionsfonder
 8. Årlig uppföljning av konsumtionens klimatpåverkan i Sverige och utomlands
 9. Behovsanalys avseende nationell livscykeldatabas
 10. Bättre kunskap om farliga kemikalier i skolan
 11. Utred inrättandet av ett kunskapscentrum för substitution av farliga ämnen i varor
 12. Inrätta ett stadsmiljöprogram
 13. Avdela gatumark för bilpoolers parkering
 14. Bonus-malus-system för personbilar
 15. Laddinfrastruktur för elbilar
 16. Styrmedel för minskad klimatpåverkan från flyg
 17. Nationell insats för minskat matsvinn
 18. Översyn av skattesystemet inom livsmedelssektorn
 19. Informationsinsats om mikroproduktion av el
 20. Mätning och pilotstudie av hushållens elanvändning
 21. Identifiera hinder för miljöåtgärder i byggnader
 22. Energieffektiviseringsavdrag
 23. Konsumentvägledning för hållbart byggande och boende

Källa: MiljöOnline/NyTeknik

Hela rapporten här…

Taggat ,